Pienoismalli
Tutkinto-ohjelma

Arkkitehtuuri

Pienoismalli

Tiedettä, taidetta ja tekniikkaa

Digitalisaatio, globalisaatio, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos haastavat myös arkkitehteja.

Arkkitehdit ovat avainasemassa ratkomassa rakennetun ympäristön yhä monimutkaisempia haasteita, jotka liittyvät mm. digitalisaatioon, globalisaatioon ja kaupungistumiseen sekä energiankäyttöön, ilmastonmuutokseen ja niukkeneviin luonnonvaroihin. Arkkitehtien asema Suomessa on merkittävä, sillä rakennettu ympäristö on suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta, joka muodostaa yli 70 prosenttia Suomen kiinteästä kansallisvarallisuudesta.  

Opinnoissa yhdistyvä teoria ja käytäntö. Luova suunnittelutaidon kehittäminen on keskeisessä asemassa koulutuksessa. Arkkitehtikoulun opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön, jossa opiskelu on mukavaa ja välitöntä. Tampereen Arkkitehtikilta auttaa sinua tutustumaan tuleviin kollegoihisi niin opiskeluiden ohessa kuin vapaa-ajallakin. Noin 70 ulkomaalaista arkkitehtuurin vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa takaavat kansainvälisen oppimisympäristön Hervannan kampuksella.  

Arkkitehdin tutkinto antaa sekä arkkitehdin ammattipätevyyden, että laaja-alaisen tietämyksen arkkitehtuurin alasta, jossa tiede taide ja tekniikka yhdistyvät. Suuri osa arkkitehdeistä työskentelee yrityksissä tai yrittäjänä, mutta myös julkinen sektori on merkittävä työllistäjä. Suomessa arkkitehdit ovat perinteisesti työskennelleet pääosin suunnittelutehtävissä, mutta viime vuosina tehtäväkenttä on laajentunut mm. ympäristö-, kiinteistö-, opetus- ja kulttuurialalle. Suunnittelutehtävissä painopiste on siirtynyt uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen.

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja arkkitehti

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Arkkitehdin koulutuksessa yhdistyvät tekninen, taiteellinen ja tieteellinen osaaminen. Arkkitehdin koulutus on viisivuotinen ja koostuu arkkitehtuurin tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmasta sekä arkkitehdin tutkinto-ohjelmasta. Arkkitehdin tutkinto täyttää EU:n ammattipätevyysdirektiivin asettamat tavoitteet ja vaatimukset arkkitehtien koulutukselle. Korkeatasoinen koulutus antaa hyvät valmiudet käytännön luovaan ja haasteelliseen suunnittelutyöhön, mutta valmistaa laaja-alaisuudellaan myös mm. erilaisiin johto- ja kehitystehtäviin.

Lisätietoja opetuskielistä

Arkkitehtuurin tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan suomen kielellä.

Arkkitehdin tutkinto on mahdollista suorittaa joko suomen- tai englannin kielillä. Kokonaan englanninkieliseen arkkitehdin tutkinto-ohjelmaan haetaan erillisvalinnan kautta. Myös suomenkielisessä tutkinto-ohjelmassa opiskellessa on mahdollista valita englanninkielisiä opintojaksoja.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnot koostuvat pääosin arkkitehtuurin alan opinnoista jotka sisältävät tasapuolisesti sekä teoreettista että käytännön arkkitehtikoulutusta.

Arkkitehtiopiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön, jossa opiskelu on mukavaa ja välitöntä. Opetus on monimuotoista ja oppimisympäristö moderni.

Arkkitehtuurin opiskelu on ennen kaikkea tekemällä oppimista. Opinnot muodostuvat suurelta osin luennoista sekä erilaisista yksilö- ja ryhmätyönä tehdyistä suunnittelutehtävistä. Käytännönläheiset erikoiskurssit, opintomatkat kotimaahan ja ulkomaille sekä opiskelijakilpailut tuovat vaihtelua opiskeluun.

Opinnäytetyö

Kandidaatintyö on 10 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyöhön liittyy kypsyysnäyte, jolla osoitetaan perehtyneisyyttä kandidaatintyön alaan sekä kielitaitoa koulusivistyskielellä (suomi/ruotsi).

Diplomityö on 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Arkkitehtuurin diplomityö on lisäksi tekijänsä arkkitehdin ammattitaidon osoitus. Myös diplomityöhön liittyy kypsyysnäyte.

Uramahdollisuudet

Suuri osa arkkitehdeistä työskentelee yrityksissä tai yrittäjänä, mutta myös julkinen sektori on merkittävä työllistäjä. Arkkitehdit ovat työskennelleet ennen pääosin rakennussuunnittelutehtävissä, mutta nykyisin arkkitehtien tehtäväkenttä on laajentunut rakennusalasta mm. ympäristö-, kiinteistö-, opetus- ja kulttuurialalle. Suunnittelutehtävissä painopiste on siirtynyt uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Arkkitehdit toimivat yhä laajemmin kuntien kaavoitus- ja rakennusvalvontatehtävissä, erilaisten yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijoina sekä koulutuksen ja tutkimuksen parissa. Laaja-alainen arkkitehdin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet toimia mitä erilaisimmissa luovaan ongelmanratkaisuun liittyvissä työtehtävissä.

Pätevyys

Arkkitehdin tutkinto antaa EU:n ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) mukaisen ammatillisen pätevyyden ja oikeuden harjoittaa arkkitehdin ammattia Suomessa ja EU:ssa paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Lisäksi arkkitehdin tutkinto yhdessä työkokemuksen kanssa mahdollistaa pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan pätevyyden poikkeuksellisen vaativassa pätevyysluokassa sekä kaavanlaatijan pätevyyksien saavuttamisen.

Kansainvälistyminen

Arkkitehtiopiskelijalle on tarjolla lukuisia mahdollisuuksia kansainvälistyä sekä ulkomailla että kotikampuksella. Arkkitehtiopiskelijoille ulkomaalaiset opettajat ja tutkijat sekä yli 70 ulkomaalaista vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa takaavat kansainvälisen oppimisympäristön. Osan opinnoista voit suorittaa englannin kielellä ja lisäksi on mahdollista hakea erillisvalinnalla myös täysin englanninkieliseen arkkitehdin tutkinto-ohjelmaan. Kieliopinnot, yhteistyöprojektit monikulttuurisissa ryhmissä, ulkomaille suuntautuvat opintomatkat, kansainväliset opiskelijakilpailut, työharjoittelu ulkomailla ja vaihto-opiskelu ulkomaisissa yhteistyöarkkitehtikouluissamme mahdollistavat kilpailukykyisen kansainvälisen tutkinnon saavuttamisen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Arkkitehtuurin opetuksessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kuten kuntien, ministeriöiden, järjestöjen ja rakennusliikkeiden kanssa. Opintojaksojen erilaiset harjoitustehtävät liittyvät usein todellisiin suunnitteluprojekteihin ja vierailuluentoja pitävät monet eri alojen asiantuntijat. Koulutukseen sisältyy myös työharjoittelua ja diplomityö tehdään usein yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Tutkimuksen painopisteet

Arkkitehtuurin tutkimusaloja ovat arkkitehtuuri, arkkitehtuurin historia, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, asuntosuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakennusoppi, yhdyskuntasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelun teoria.

Jatko-opintomahdollisuudet

Yhteisvalinnan kautta hyväksytyt suorittavat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon arkkitehtuurista ja jatkavat sitten automaattisesti suorittamaan arkkitehdin tutkintoa.

Arkkitehdin tutkinto antaa kelpoisuuden hakea jatko-opiskelemaan esimerkiksi tekniikan tohtorin tutkintoa arkkitehtuurista Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tohtoriohjelmaan.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Valinta DIA-yhteisvalinnassa
 • Valinta yhteispistemäärän (yo-todistus + valintakoepisteet) tai valintakoepisteiden perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2019 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 1.6.2019 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
 • European Baccalaureate- tai International Baccalaureate–tutkinnon viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat.
 • Reifeprüfung –/Deutsches Internationale Abitur -tutkinnon Suomessa viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat.
 • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2019 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
 • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita hakijoita koskee pohjoismainen sopimus http://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/pohjoismaiset-sopimukset/sopimukset/koulutus-ja-tutkimus/sopimus-tanskan-suomen-islannin-norjan-ja-ruotsin-vaelillae-paeaesystae-korkeampaan-koulutukseen).
 • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta saatetaan edellyttää kielitaidon osoittamista (suomi tai ruotsi yliopistosta riippuen).

Yliopistot noudattavat pääsääntöisesti yliopistojen yhteisten valintaperustesuositusten mukaisia kielitaitovaatimuksia mutta hakijan tulee tarkistaa yliopistokohtaiset kielitaitovaatimukset ja tarvittaessa toimittaa todistus kielitaidosta kunkin yliopiston vaatimalla tavalla.

Åbo Akademiin hakevien on osoitettava ruotsinkielen taito. Katso tarkemmat tiedot.

 

Valintaperusteet

Tämä hakukohde kuuluu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA)

DIA-yhteisvalinnassa voivat hakea kohdassa Hakukelpoisuusvaatimukset määriteltyihin hakijaryhmiin kuuluvat hakijat. Tekniikan kandidaatin ja arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkintoihin johtavien koulutusten hakukohteita on yhteisvalinnassa mukana 4. Lisätietoja löydät osoitteesta http://dia.fi.

Arkkitehdin tutkintoon johtavissa hakukohteissa on varattu vähintään 30 % paikoista ensikertalaisille.

Olet ensikertalainen, jos:
- et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
- et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Voit valita koepaikkakunnan vapaasti. Koepaikkakuntia ovat Espoo, Oulu ja Tampere. Arkkitehtivalinta on kolmivaiheinen. Ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneet pääsevät arkkitehtimatematiikan kokeeseen. Arkkitehtimatematiikan kokeen kynnysehdon selvittäneet pääsevät piirustus- ja suunnittelukokeisiin.

Arkkitehdin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin hakijat valintaan joko

 • alku- ja valintakoepisteiden perusteella tai
 • valintakoepisteiden perusteella

Arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien ennakkotehtävät

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteiden ennakkotehtävät julkaistaan DIA-yhteisvalinnan verkkosivuilla 11.2.2019.

Ennakkotehtävät on palautettava 3.4.2019 klo 15.00 mennessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Postiosoite: PL 11110, 00076 AALTO Käyntiosoite: Otakaari 1, h. Y199a, 02150 ESPOO

HUOM! Jos toimitat ennakkotehtävät postitse, varaathan postin kulkuun riittävästi aikaa.

Arkkitehtuurin hakukohteiden kokeet:

 • Ennakkotehtävät
 • Matematiikka
 • Piirustus- ja suunnittelukoe

Maisema-arkkitehtuurin hakukohteen kokeet:

 • Ennakkotehtävät
 • Matematiikka
 • Piirustus- ja suunnittelukoe
 • Luonnontieteen koe

 

VALINTA ALKU- JA KOEPISTEIDEN PERUSTEELLA

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin valitaan alku- ja koepisteiden perusteella 75 % uusista opiskelijoista. Pääsyedellytyksenä arkkitehtuurin hakukohteisiin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen on suoritettu ylioppilastutkinto ja ennakkotehtävistä jatkoon pääsyn lisäksi myös seuraavien kynnysehtojen täyttäminen:

Matematiikan kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään pistemäärää 0,4 x kokeiden keskiarvo. Kokeessa on kaikkiaan 6 tehtävää, jotka kaikki huomioidaan arvostelussa. Arvosteluasteikko on 0-6/ tehtävä, joten arvostelupisteitä voi saada enintään 36. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 12:lla. Maksimivalintapistemääräksi tulee näin 3.

Piirustus- ja suunnittelutehtäviä on kaikkiaan seitsemän, joista kuusi parasta otetaan arvostelupisteissä huomioon. Arvosteluasteikko on 0-5/tehtävä, joten maksimipistemäärä on 30. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 2:lla. Maksimivalintapistemääräksi tulee näin 15. Hakijan tulee saada vähintään 7/15 valintapistettä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Luonnontieteen kokeessa (vain maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen pyrkiville) tehtävien arvosteluasteikko on 0-6 pistettä. Kokeessa on viisi essee-, määrittely- tai soveltavaa tehtävää. Kokeen maksimipistemäärä on 30. Tehtävät arvostellaan kokonaislukupistein. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla ne 10:llä. Kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään 0,75/3 valintapistettä eli kahdeksaa arvostelupistettä.

 

ARKKITEHTUURIN HAKUKOHDE

 

Alkupisteet

12

Koepisteet valintapisteinä

 

Matematiikka

3

Piirustus- ja suunnittelukoe

15

Yhteensä

30

 

MAISEMA-ARKKITEHTUURIN HAKUKOHDE

 

Alkupisteet

12

Koepisteet valintapisteinä

 

Matematiikka

3

Piirustus- ja suunnittelukoe

15

Luonnontieteen koe

3

Yhteensä

33

 

VALINTA KOEPISTEIDEN PERUSTEELLA

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin valitaan koepisteiden perusteella 25 % uusista opiskelijoista. Pääsyedellytyksenä arkkitehtuurin hakukohteisiin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen on ennakkotehtävistä jatkoon pääsyn lisäksi myös seuraavien kynnysehtojen täyttäminen:

Matematiikan kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään pistemäärää 0,4 x kokeiden keskiarvo. Kokeessa on kaikkiaan 6 tehtävää, jotka kaikki huomioidaan arvostelussa. Arvosteluasteikko on 0-6/ tehtävä, joten arvostelupisteitä voi saada enintään 36. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 12:lla. Maksimivalintapistemääräksi tulee näin 3.

Piirustus- ja suunnittelutehtäviä on kaikkiaan seitsemän, joista kuusi parasta otetaan arvostelupisteissä huomioon. Arvosteluasteikko on 0-5/tehtävä, joten maksimipistemäärä on 30. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 2:lla. Maksimivalintapistemääräksi tulee näin 15. Hakijan tulee saada vähintään 7/15 valintapistettä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Luonnontieteen kokeessa (vain maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen pyrkiville) tehtävien arvosteluasteikko on 0-6 pistettä. Kokeessa on viisi essee-, määrittely- tai soveltavaa tehtävää. Kokeen maksimipistemäärä on 30. Tehtävät arvostellaan kokonaislukupistein. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla ne 10:llä. Kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään 0,75/3 valintapistettä eli kahdeksaa arvostelupistettä.

Valintakoepisteiden perusteella hakijat valitaan piirustus- ja suunnittelukokeen perusteella ja matematiikan koe toimii pelkkänä kynnysehtona. Jos koepisteiden perusteella hakeneiden pistemäärät ovat kahden tai useamman hakijan kohdalla samat kiintiön alarajalla, ratkaistaan paremmuusjärjestys matematiikan kokeen pisteiden perusteella.

Maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakevat valitaan piirustus- ja suunnittelukokeen sekä luonnontieteen kokeen perusteella; matematiikan koe toimii kynnysehtona. Jos koepisteiden perusteella hakeneiden pistemäärät ovat kahden tai useamman hakijan kohdalla samat kiintiön alarajalla, ratkaistaan paremmuusjärjestys matematiikan kokeen pisteiden perusteella.

Koepisteiden maksimipistemäärä valintapisteinä arkkitehtuurin hakukohteeseen on 15.

Koepisteiden maksimipistemäärä valintapisteinä maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen on 18.

Valintakoe

DIA-arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteiden ennakkotehtävät

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteiden ennakkotehtävät julkaistaan DIA-yhteisvalinnan verkkosivuilla 11.2.2019.

Ennakkotehtävät on palautettava viimeistään 3.4.2019 klo 15 mennessä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin valintakoekansliaan.

Palaututusosoite:
Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 AALTO

DIA-arkkitehtuurimatematiikan valintakoe

DIA-yhteisvalinnan arkkitehtimatematiikan valintakoe on kaikkiin arkkitehtuurin sekä maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakeville pakollinen.

Tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkään oppimäärään.

Lisätietoa valintakokeista: https://dia.fi/haluan-arkkitehdiksi

 

Aika

Paikka

Kuvaus

Ma 20.5.2019
klo 13.00-16.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere

Valintakoepaikkakunta valitaan hakulomakkeelta. Valintakoepaikkakuntia ovat: Espoo, Oulu, Tampere.

 

Piirustus- ja suunnittelukokeet

DIA-yhteisvalinnan piirustus- ja suunnittelukokeet ovat kaikkiin arkkitehtuurin sekä maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakeville pakollisia.

Piirustus- ja suunnittelukokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan erilaisia ominaisuuksia: kykyä ilmaista itseään, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta sekä kykyä koota annetut osatekijät mielekkääksi kokonaisuudeksi.

Koepäiviä on yhteensä neljä, 3.-6.6.2019. Koepäivät sisältävät tunnin tauon.

Lisätietoa valintakokeista: www.dia.fi/valintakokeet

 

Aika

Paikka

Kuvaus

Ma 3.6.2019
klo 10.00-14.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere

Valintakoepaikkakunta valitaan hakulomakkeelta. Valintakoepaikkakuntia ovat: Espoo, Oulu, Tampere.

Ti 4.6.2019 klo 9.00-16.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere

Valintakoepaikkakunta valitaan hakulomakkeelta. Valintakoepaikkakuntia ovat: Espoo, Oulu, Tampere.

Ke 5.6.2019 klo 9.00-16.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere

Valintakoepaikkakunta valitaan hakulomakkeelta. Valintakoepaikkakuntia ovat: Espoo, Oulu, Tampere.

To 6.6.2019 klo 9.00-12.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere

Valintakoepaikkakunta valitaan hakulomakkeelta. Valintakoepaikkakuntia ovat: Espoo, Oulu, Tampere.

Maisema-arkkitehtuurin hakukohteen luonnontieteenkoe

To 6.6.2019 klo 13.00-16.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere

Valintakoepaikkakunta valitaan hakulomakkeelta. Valintakoepaikkakuntia ovat: Espoo, Oulu, Tampere.

Hakumenettely

Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tutkintoon. DIA-yhteisvalinnassa on mukana seitsemän yliopistoa.

Voit osallistua valintakokeisiin haluamallasi koepaikkakunnalla riippumatta siitä mihin tekniikan yliopistoon ensisijaisesti haet. Diplomi-insinöörihakukohteiden valintakoepaikkakunnat ovat: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Arkkitehtuurihakukohteiden osalta Espoo, Oulu ja Tampere

Kevään 2019 yhteishaussa on diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan kuuluvia diplomi-insinöörihakukohteita 42 ja arkkitehtihakukohteita 4. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat.

Lue lisää Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan verkkosivuilta http://dia.fi/.

Liitteet

Ennakkotehtävä

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteiden ennakkotehtävät julkaistaan DIA-yhteisvalinnan verkkosivuilla 11.2.2019 klo 12.00.

Ennakkotehtävät on palautettava 3.4.2019 klo 15 mennessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

Postiosoite: PL 11110, 00076 AALTO
Käyntiosoite: Otakaari 1 huone y199a, 02150 ESPOO

 

DIA-yhteisvalinnan liitteet

Hakemuksen liitteenä ei tarvitse muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta toimittaa todistusjäljennöksiä. Kaikki vaaditut liitteet tulee liittää suoraan hakemukselle Opintopolussa.

 • Vuonna 1989 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Hakijoiden, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot tai ammatillisen perustutkinnon, tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Keväällä 2019 ammatillisen perustutkinnon suorittavien hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 6.6.2019 klo 15.00. mennessä.
 • EB- tai IB-tutkinnon ennen vuotta ennen vuotta 2019 tai RP-/DIA-tutkinnon 2019 tai aikaisemmin suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Kesällä 2019 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien tulee toimittaa kopio alustavista arvosanoista (predicted grades tai ilmoitus alustavista arvosanoista) 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Ulkomaille korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio suoritusmaassa korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Kesällä 2019 ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttavien tulee toimittaa kopio viimeisimmästä todistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Liitetään hakulomakkeelle Opintopolussa

 

Hae siirtohaussa
Tampereen yliopiston siirtohaku kevät 2019
Siirtohaun hakuaika 2.5.-16.5.2019 klo 15.00
 • Haku toisista suomalaisista korkeakouluista siirtyville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Siirtohaussa voi hakea alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon opintojen aikana Tampereen yliopiston tekniikan kandidaatin- ja dia-tutkinto –ohjelmiin (3+2 -vuotiseen koulutukseen) tai tekniikan kandidaatin ohjelmiin (3 vuotinen). Siirron hakeminen edellyttää, että hakijalla on hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa vastaavan tasoisiin opintoihin.

Tampereen yliopisto arvioi uuden tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisen suoritusajan riittävyyden tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika ja jo suoritetut opinnot. Opiskeluoikeuden siirtämisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on riittävästi opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseksi.

Tekniikan kandidaatintutkinto (DI) sisältää aina matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja. Kyseisten opintojen osuus tutkinnosta vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Siirtohaussa taustatutkinnon soveltuvuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota matemaattis-luonnontieteellisten opintojen määrään suoritettavassa tutkinnossa, johon hakijalla on opinto-oikeus.

Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtoa anovalle myönnetään siirtohaun kautta saman tasoinen tutkinnonsuoritusoikeus (oikeus suorittaa kandidaatintutkinto) kuin hänellä on haun perusteena olevan tutkinto-oikeuden myötä. Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtohaussa hyväksytyn opintoaika määrittyy kandidaatintutkinnon suoritusajan mukaisesti.

Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtohaussa opinto-oikeuden kandidaatintutkintoon saanut opiskelija voi hakea opinto-oikeutta ylempään korkeakoulututkintoon kandidaatintutkinnosta valmistumisen yhteydessä joustavalla yliopiston sisäisellä hakumenettelyllä.

Soveltuvan korkeakoulututkinnon (kandidaatti, AMK-tutkinto) suorittaneet hakevat Tampereen yliopiston maisterivaiheen opiskelijavalinnassa, johon voi hakea kevään yhteishaussa aiemmin suoritetun tai hakuvuoden kevään aikana valmistuvan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella.

Siirtohaun ryhmät

Siirtohaussa voivat hakea suomalaisessa yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Hakukohdekohtaiset valintaperusteet sisältävät tarkemmat kriteerit, millä opiskelijoita voidaan valita siirtohaun kautta. Ammattikorkeakouluopintoja ja yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat hakijat ryhmitellään hakukohteittain siirron perusteena olevan tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisiin ryhmiin.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan.

Valintaperusteet

Siirtohaun yleiset valintaperusteet

Siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaisten suoritettujen opintojen tulee kaikissa hakukohteissa olla vähintään 55 op/lukuvuosi. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakuajan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot, jotka kuuluvat siirron perusteena olevaan opiskeluoikeuteen.

Kaikkien hakukohteiden osalta hakijoiden on toimitettava hakemuksen liitteeksi:

 • Opintosuoritusote (siirron perusteena oleva opintooikeus)
 • Tampereen yliopiston hakukohteen mukainen alustava HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)
 • Motivaatiokirje

 

Hakukohdekohtaiset valintaperusteet:

Hakukohde (tutkinto-ohjelma)

Soveltuvien pohjatutkintojen alat

Opintojen keskiarvo vähintään AMK ja

yliopisto

Arkkitehtuuri

arkkitehtuuri

3,5/5 ja 3,5/5

Hakumenettely

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/siirtohaku. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi