Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Tampereen korkeakouluyhteisössä

Me Tampereen korkeakouluyhteisössä arvostamme yksityisyyttäsi ja oikeutta henkilötietojen suojaan. Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja miten tietoja käsitellään. Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun siihen on laillinen peruste. Näille sivuille kokoamme tietosuojailmoituksia koskien henkilötietojen käsittelyä Tampereen korkeakouluyhteisössä. Sivun lopusta löydät listan henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista korkeakouluyhteisön toiminnassa. Tarkoituksena on henkilötiedon oikeaoppinen käsittely, ohjaaminen hyviin käytäntöihin ja yksityisyyden suojan turvaaminen henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR) ja muun tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuoja tutkimuksessa

Tieteen vapaus turvataan Suomen perustuslaissa. Tieteellinen tutkimus on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötietojen käsittelyn erityistilanne.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan tieteellisessä tutkimuksessa käsiteltäviin henkilötietoihin. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötiedot on aina kerättävä tiettyä nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa myöhemminkään käsitellä näiden tarkoitusten vastaisesti. Tieteellisiä tutkimustarkoituksia ei kuitenkaan katsota yhteensopimattomaksi​ alkuperäisten tarkoitusten kanssa. Kansallisessa tietosuojalaissa (1050/2018) on säädetty tarkennuksia henkilötietojen käsittelyyn tieteellisessä tutkimuksessa.

Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tahoa, joka yksin tai yhdessä toisen kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä rekisterinpitäjä voi olla yksittäinen tutkija, tutkimusryhmä, yliopisto taikka yliopiston jokin laitos tai muu erillinen tutkimuslaitos. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että myös tietojen kerääminen on henkilötietojen käsittelyä, joten rekisterinpitäjä tulee määritellä jo ennen tutkimuksen aloittamista. 

Rekisterinpitäjän vastuulla on pystyä osoittamaan, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan tutkimuksessa käsiteltäessä henkilötietoja. Jokaisesta tutkimushankkeesta tulee laatia erillinen tietosuojaseloste, koska jokainen tutkimus on ainutkertainen henkilötietojen käsittelytarkoitus ja käsittelytarkoitukset ja keinot määritellään erikseen jokaisen tutkimuksen tutkimussuunnitelmassa. Tutkimuksesta on laadittava vaikutustenarviointi silloin, kun suunniteltu käsittely todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen, jos tutkimuksessa käsitellään ns. arkaluonteisia henkilötietoja. Tarkempaa tietoa vaikutuksenarvioinnista saat tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Tutkimuksen tietosuoja Tampereen korkeakouluyhteisössä

Oikeutesi rekisteröitynä

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään. Tutustu oikeuksiisi alla. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, toimita tietopyyntö osoitteeseen dpo [at] tuni.fi.