Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitesara.liinamo [at] tuni.fi
puhelinnumero+358505279219
Keskustakampus

Oma esittely

Työskentelen sosiologian väitöskirjatutkijana tutkimushankkeessa Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa. Koneen Säätiö rahoittaa hanketta vuosina 2020–2024. 

Väitöstutkimuksessani analysoin persoonallisuustestejä ja persoonallisuuden testaamista yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisestä näkökulmasta. Hyödynnän tutkimuksessa useita erilaisia laadullisia aineistoja: itse testejä, historiallisia dokumentteja, asiantuntijahaastatteluita sekä testauksen kohteena olleiden henkilöiden omaelämäkerrallisia haastatteluita. Pääaineistona käytän virikehaastatteluita, joissa testivastaajat vastaavat tiettyjen persoonallisuustestien sisältämiin testiväittämiin ja puhuvat auki, miten he tulkitsevat väittämiä ja päätyvät vastaamaan niihin siten kuin vastaavat. 

Tutkimuksessani tarkastelun kohteena on yhtäältä se, minkälaisina resursseina ja tiedonlähteinä persoonallisuustestit näyttäytyvät eri tilanteissa, kun eri toimijat käyttävät ja tulkitsevat niitä. Toisaalta tarkastelun kohteena on myös, minkälaisia normatiivisia oletuksia tietyt persoonallisuustestit sisältävät ja uusintavat sukupuolesta, iästä, yhteiskuntaluokasta, etnisyydestä, seksuaalisuudesta ja toimintakyvystä – keitä testit mahdollisesti suosivat ja keitä hylkivät. Tutkimukseni pääaineiston avulla kehitämme tutkimusprojektissa metodia, jonka avulla suojattuja persoonallisuustestejä voidaan hyödyntää empiirisen sosiaalitieteellisen tutkimuksen kohteena, testisalaisuutta kunnioittaen. 

Teoreettisesti ja metodologisesti olen kiinnostunut tiedon- ja tieteensosiologiasta, teknologiantutkimuksesta, sosiaalisesta konstruktionismista, diskurssianalyysistä, intersektionaalisuudesta ja monipaikkaisesta etnografiasta. 

Temaattisia tutkimusintressejäni ovat yhteiskunnan ja kulttuurin psykologisoituminen, työelämäohjauksen ja rekrytoinnin menetelmät, työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kriittinen psykologiatieteen ja ohjausalan tutkimus. 

Taustaltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalipsykologian alalta) ja kasvatustieteiden maisteri (ohjauksen alalta). 

Merkittävimmät julkaisut

Liinamo, Sara & Peteri, Virve (2021) Persoonallisuustestauksen ristiriitaiset ideaalisubjektit. Kulttuurintutkimus 38:2–3, 3–18. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100290 

Liinamo, Sara (2021) Persoonallisuustesti sosiaalisena konstruktiona. Diskurssianalyyttinen tutkimus psykologisesta testaamisesta osana rekrytointia. Yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma. Sosiaalipsykologian maisteriohjelma. Tampere: Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/130420 

Liinamo, Sara (2020) Life design -ohjausmalli uusliberalismin kontekstissa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Ohjausalan maisteriohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69719