Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Keskustakampus

Oma esittely

Olen väitöskirjatutkija Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Tutkimukseni käsittelee omakätistä, pienen mittakaavan ruoantuotantoa ja siinä muotoutuvia toimeentulon suhteita. 

Lähestyn omakätistä ruoantuotantoa kolmen aineistokokonaisuuden kautta. Vuosina 2015-2016 tutkin yhteisöpohjaista maataloutta osallistuvan havainnoinnin keinoin ja tarkastelin erityisesti rikkaruohojen mekaanista torjuntaa moninaisena työnä ja monilajisena tiedontuotantona (Hyvärinen 2017, ks. myös Peruste-julkaisu). 

Vuosina 2017-2018 tein ryhmähaastatteluja sekä etnografista ja autoetnografista aineistonkeruuta kaupunkimehiläishoitajien parissa, ja tästä aineistosta analysoin mehiläishoitajien asiantuntijuuden kehittymistä ja tietämisen tapoja suhteessa mehiläishoidossa läsnä oleviin sosioekologisiin epävarmuuksiin (Hyvärinen 2019, ks. myös Ilmiö-median julkaisu). 

Vuonna 2018 keräsin aineistoa kävelyhaastatteluilla korvasienten kerääjien kanssa, ja niihin perustuen tarkastelin keräilyä toimeentulona ja suhteessa plantaasimaiseen puuntuotantoon (Hyvärinen 2020, ks. myös Versuksen Tiededebatti). 

Väitöskirjan neljäs osajulkaisu on aineistoja poikkileikkaava, omakätista ruoantuotantoa hyvinvointivaltiossa tarkasteleva luku teoksessa Enacting Community Economies Within a Welfare State (toim. Eskelinen, Hirvilammi & Venäläinen 2020).

Väitöskirjatutkimukseen liittyen toteutan vuonna 2021 tutkimuksellista ja pedagogista yhteistyötä Pohjois-Karjalan Valtimolle perustetun Omavaraopiston kanssa. Yhteistyöhön kuuluu aineistonkeruuta, vierailuluentoja ja työpajoja, ja siinä tuotetaan tieteellisen julkaisun lisäksi luentotallenteita sekä tieteellistä ja taiteellista ilmaisua yhdistävä pienlehti.

Kehitän väitöstutkimuksessani tapoja käsitteellistää toimeentuloa samanaikaisena elinehtojen uusintamisena ja siihen liittyvien keskinäisriippuvuuksien tunnistamisena – toimeen tulemisena inhimillisten ja ei-inhimillisten toisten kanssa. Teoreettis-metodologisesti tutkimukseni paikantuu yhteiskuntatieteelliseen ja feministiseen ympäristötutkimukseen, erityisesti feministiseen uusmaterialismiin ja posthumanismiin, sekä feministiseen talousmaantieteeseen. Myös feministinen epistemologia on työssäni läsnä. 

Väitöstutkimuksen ohella olen kiinnostunut feministisestä pedagogiikasta sekä opettajana että tutkijana (Hyvärinen ym. 2021; Hyvärinen & Alhojärvi 2018). Olen ohjannut pro gradu -töitä toisena ohjaajana ja opetan satunnaisesti sukupuolentutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen kursseja Tampereen yliopistossa ja sukupuolentutkimuksen Hilma-verkostossa. Olen suorittanut 30 op yliopistopedagogisia opintoja. 

Olen mukana kansainvälisessä Community Economies Research Network -verkostossa, joka tutkii talouden moninaisuutta ja kyseenalaistaa totunnaisia tapoja ymmärtää ja tehdä taloutta. Vuonna 2021 toimin Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran johtokunnan jäsenenä ja Sukupuolentutkimuksen seuran hallituksen varajäsenenä. 

Vuosina 2019-2020 työskentelin toimitussihteerinä pohjoismaisessa sukupuolentutkimuksen journaalissa NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ja vuonna 2017 toteutin kolmen tieteellisen seuran tieteellistä julkaisemista edistävää Julkea!-hanketta. 

Työtehtävät

Tutkimusrahoitus

Koneen säätiö ja Suomen kulttuurirahasto

Merkittävimmät julkaisut

Hyvärinen, Pieta, Koistinen, Aino-Kaisa, Koivunen, Tuija (2021) Tuottavan hämmennyksen äärelllä - Näkökulmia feministiseen pedagogiikkaan ympäristökriisien aikakaudella. Sukupuolentutkimus-genusforskning 34(1), 6-18.

Hyvärinen, Pieta (2020) Sienestystä pohjoisilla puupelloilla: metsien moninaiset taloudet ja plantaasiosentrismin ongelma. Alue Ja Ympäristö, 49(2), 22-43. https://doi.org/10.30663/ay.97101

Hyvärinen, Pieta (2020) “Building Upon, Extending Beyond: Small-Scale Food Production Within a Nordic Welfare State.” Teoksessa Eskelinen, Teppo, Hirvilammi, Tuuli & Venäläinen, Juhana (toim.) Enacting Community Economies Within a Welfare State. Colchester: MayFly Books. 71-94.

Alhojärvi, Tuomo & Hyvärinen, Pieta (2020) Translating Diverse Economies in the Anglocene. Teoksessa Gibson-Graham, J.K. & Dombroski, Kelly (toim.) Handbook of Diverse Economies. Cheltenham: Edward Elgar. 467-475.

Hyvärinen, Pieta (2019) Beekeeping expertise as situated knowing in precarious multispecies livelihoods. Sosiologia 59 (4), 365-381.

Hyvärinen, Pieta & Alhojärvi, Tuomo (2018) Talous haltuun feministisen pedagogiikan keinoin. Teoksessa Laukkanen, Anu, Miettinen, Sari, Elonheimo, Aino-Maija, Ojala, Hanna ja Saresma, Tuija (toim.) Feministisen pedagogiikan ABC. Tampere: Vastapaino, 119-127.

Hyvärinen Pieta (2017) Ruoantuotannon ristiriitoja rikkaruohonjuuritasolla: kitkeminen työnä, tiedontuotantona ja tulevaisuuksien tekemisenä. Sukupuolentutkimus 30 (2), 35-48. 

Hyvärinen Pieta, Irni Sari, Kyrölä Katariina, Vehviläinen Marja (2017) Luontokulttuurit feministisessä tutkimuksessa. Sukupuolentutkimus 30 (2), 2-5. 

Kallio, Kirsi Pauliina & Hyvärinen, Pieta (2017) A question of time - or academic subjectivity? Fennia 195 (2), 121-124.

Pasimio Judy A, Hyvärinen Pieta, Jauhola Marjaana (2017) "Kerron teille pelosta ja toivosta". Teoksessa Salminen Antti (toim.) Kirjeitä tulevaisuudesta : Ääniä maapallon säästymisestä: Siemenpuu, Sammakko, 79-109. (Siemenpuun teemajulkaisu 6).