Henkilöprofiili

Pieta Hyvärinen

apurahatutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Oma esittely

Olen väitöskirjatutkija Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Tutkimukseni käsittelee omakätistä, pienen mittakaavan ruoantuotantoa ja siinä muotoutuvia ei-vain-inhimillisen toimeentulon käytäntöjä. Lähestyn ilmiötä kolmen aineistokokonaisuuden kautta. Vuosina 2015-2016 tutkin yhteisöpohjaista maataloutta osallistuvan havainnoinnin keinoin ja tarkastelin erityisesti rikkaruohojen mekaanista torjuntaa moninaisena työnä ja monilajisena tiedontuotantona (Hyvärinen 2017, ks. myös Peruste-julkaisu ja Totuusradio-ohjelma). Vuosina 2017-2018 tein ryhmähaastatteluja sekä etnografista ja autoetnografista aineistonkeruuta kaupunkimehiläishoitajien parissa, ja tästä aineistosta analysoin mehiläishoitajien asiantuntijuuden kehittymistä ja tietämisen tapoja suhteessa mehiläishoidossa läsnä oleviin sosio-ekologisiin epävarmuuksiin (Hyvärinen 2019, ks. myös Ilmiö -median julkaisu). Vuonna 2018 tein kävelyhaastatteluja korvasienten kerääjien kanssa, joihin perustuen tarkastelin keräilyä toimeentulon muotona ja suhteessa plantaasimaiseen puuntuotantoon (Hyvärinen 2020). Lisäksi teen väitöskirjatutkimukseen liittyen vuonna 2021 pedagogista yhteistyötä ja aineistonkeruuta Pohjois-Karjalaan perusteilla olevan Omavaraopiston kanssa.

Teoreettisesti tutkimukseni paikantuu yhteiskuntatieteelliseen ja feministiseen ympäristötutkimukseen, tarkemmin feministiseen uusmaterialismiin ja posthumanismiin sekä feministiseen talousmaantieteeseen. Myös feministinen epistemologia ja metodologia on työssäni läsnä. Kehitän väitöstutkimuksessani keskinäisen toimeentulon käsitettä, jolla tarkoitan samanaikaista elinehtojen uusintamista ja siihen liittyvien keskinäisriippuvuuksien tunnistamista. Olen mukana kansainvälisessä Community Economies Research Network -verkostossa, joka tutkii talouden moninaisuutta ja uudenlaisia tapoja ymmärtää ja tehdä taloutta. 

Väitöstutkimuksen ohella olen kiinnostunut feministisestä pedagogiikasta sekä opettajana, tutkijana (Hyvärinen ym. 2021; Hyvärinen & Alhojärvi 2018) että oppijana. Olen ohjannut pro gradu -töitä toisena ohjaajana ja opetan satunnaisesti sukupuolentutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen kursseja Tampereen yliopistossa ja sukupuolentutkimuksen Hilma-verkostossa. Olen suorittanut 30 op yliopistopedagogisia opintoja. 

Vuonna 2021 toimin Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran johtokunnan jäsenenä ja Sukupuolentutkimuksen seuran hallituksen varajäsenenä. Vuosina 2019-2020 työskentelin toimitussihteerinä pohjoismaisessa sukupuolentutkimuksen journaalissa NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ja vuonna 2017 toteutin kolmen tieteellisen seuran tieteellistä julkaisemista edistävää Julkea!-hanketta.