Hyppää pääsisältöön
Haluamme tukea sinua uratarinasi rakentamisessa.

Uraohjaus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuvaus

Haluamme tukea sinua uratarinasi rakentamisessa tai uudelleenrakentamisessa omasta elämäntilanteestasi lähtien.

Uraohjauksessa saat lisää tietoisuutta omista voimavaroistasi, henkilökohtaisista ominaisuuksistasi, uran aikana kertyneistä ja kehitettävistä taidoistasi sekä itsellesi tärkeistä tavoitteista ja arvoista.

Uraohjauksessa sanoitetaan ja selkeytetään:

 • mitä tavoittelet uraltasi ja mitä se vaatii henkilökohtaiselta kehitykseltäsi
 • kuinka tämänhetkinen elämäntilanteesi tukee tavoitteiden saavuttamista
 • mitkä olisivat oikeat ensiaskeleet ja mitkä pidemmän tähtäimen toiminnat matkalla kohti urasi ja osaamisesi tavoitetilaa

Henkilökohtainen uraohjaus sopii erinomaisesti uran murroskohtiin, kuten uralla etenemisen, työnkuvan muuttumisen tai työpaikan vaihdon hetkiin.

Ihminen on meille kaiken keskiössä. Kohtaamme jokaisen yksilön ja asiakkaan arvostavalla ja valmentavalla otteella.

Voit räätälöidä itsellesi sopivimman uraohjauspaketin seuraavasta tarjonnasta:

 • Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen
 • Oman uran pohdinta ja uratavoitteiden kirkastaminen
 • Thomas analyysi
 • Life Design -ohjaus

Osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen

Nyky-yhteiskunnassa tarvitaan entistä enemmän kykyä hyödyntää osaamista, olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, toimia joustavasti, oppia, vaikuttaa, reflektoida ja toimia yrittäjämäisesti sekä organisoida toimintaa. 

Itsetuntemus sekä omien vahvuuksien tunnistaminen ovat tärkeimpiä työelämätaitoja. Vahvuuksien tiedostamisesta saa apua itsensä brändämiseen ja omien kehittymispaikkojen tunnistaminen. Tunnistamalla osaamisemme tiedämme, mitä osaamisaluetta meidän tarvitsee kehittää suhteessa työtehtäviin tai uramuutokseen. Jatkuva oppiminen on hyvinvoinnin lähde, joka auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa sekä tukee kasvua ihmisenä.

Paras työura syntyy vahvuuksien tunnistamisen ja selkeän urasuunnittelun kautta. Valmiit urapolut on korvattu nykyään rajattomilla mahdollisuuksilla heille, jotka osaavat niitä rakentaa paketoiden omaa osaamista työmarkkinakelpoiseen muotoon. 

Kohderyhmä

Osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen sopii kaikille, jotka haluavat tutustua itsensä, ja tiedostaa omia vahvuuksia entistä enemmän.

Toteutus

Uraohjaaja auttaa sinua kartoittamaan osaamistasi ja rakentamaan asiantuntija- ja osaajaprofiiliasi ohjauksen keinoin. Ohjaus kestää kaksi tuntia.

Hinta

320 € (sis. 24 % alv) / 2 tuntia


Oman uran pohdinta ja uratavoitteiden kirkastaminen

Tämä ohjaus perustuu ohjaajan ja asiakkaan kahdenkeskeiseen keskusteluun nojaten tulevaisuuteen. Tarjoamme asiantuntevaa ja luottamuksellista keskustelua oman urasi, työelämän ja jatkuvan oppimisen pohdintoihin. Parhaat tulokset saavutetaan, kun olet aidosti motivoitunut tutkimaan itseäsi ja olemaan rehellinen itsellesi.

Ohjaaja auttaa sinua löytämään vastauksia ja hakee yhdessä kanssasi tavoitetta tai mielikuvaa siitä, missä haluaisit olla. Parhaimmillaan pystyt ohjaajan avulla vapauttamaan oman potentiaalisi. Pohdimme yhdessä, miten oivalluksia voi soveltaa ja miten tavoitteista tulee käytännön toimenpiteiden avulla konkreettisia muutoksia sinun arkeesi

Henkilökohtaisen ohjauksen avulla vahvistetaan asiakkaan uratavoitteita ja pystyvyysuskoaan sekä lisätään /kehitetään muuttuvan työelämän edellyttävää muutoskyvykkyyttä.       

Kohderyhmä

Oman uran pohdinta sopii jokaiselle työuran muutoskohdassa olevalle, asiantuntijoista johtajiin ja palkansaajista yrittäjiin.

Toteutus

Käytämme ohjauksen apuna urapohdintatehtäviä, ammattikortteja sekä itsearviointityökaluja. Ohjaus kestää kaksi tuntia,

Hinta

320 € (sis. 24% alv) / 2 tuntia


Thomas-analyysi     

Thomas-analyysi perustuu psykologian tohtori William Moulton Marstonin teorioihin ihmisten normaalista käyttäytymisestä.

Thomas -analyysi auttaa ymmärtämään

 • millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäisiä motivaatioita
 • ihmisten erilaisia kommunikointityylejä
 • ihmisten luontaista lähestymistapaa vuorovaikutustilanteissa

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA) on itsearviointiin perustuva henkilökohtaisen profiilin analyysi, joka auttaa tarkasti selvittämään arvioitavan henkilön toimintatyyliä työssään. Analyysi selvittää henkilön luontaisia käyttäytymispiirteitä

 • henkilön vahvuuksia
 • rajoitteita
 • motivaatiotekijöitä
 • oma-aloitteellisuutta
 • kommunikointityyliä
 • kehittymismahdollisuuksia
 • käyttäytymistä painetilanteessa.                                                                                                                 

Kohderyhmä

Thomas-analyysi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet omasta roolista ja tavasta toimia työelämässä. Analyysin avulla pystymme kartoittamaan vahvuuksiasi ja kehittymistarpeitasi työelämän tarpeisiin peilaten.

Toteutus

Lähetämme analysoitavalle sähköpostitse linkin itsearvioon, jonka tekemiseen kuluu noin 5–10 minuuttia. Tämän jälkeen saat henkilökohtaisen palautekeskustelun ohjaajan kanssa. Keskustelu kestää noin tunnin.

Hinta

Yksinään Thomas-analyysin hinta on 290 € (sis. 24% alv) / henkilö.

Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen -paketin tai Oman uran pohdinta ja uratavoitteiden kirkastaminen -paketin ohessa Thomas-analyysi maksaa 190 € (sis. ALV 24 %) / henkilö. 

Hinta sisältää henkilökohtaisen käyttäytymisprofiilin ja palautekeskustelun.


Life Design -ohjaus

Life Design -uraohjaus (Savickas 2012) tähtää uramuuntuvuuteen tai -sopeutumiseen ja tavoittelee valmiutta selviytyä ennustettavista ja ennustamattomista muutoksista työssä ja työelämässä. Uramuuntuvuus edellyttää kykyä rakentaa tarina, joka sopii yksilön senhetkiseen tilanteeseen.

Ohjaus keskittyy yksilön tapaan tulkita menneitä ja nykyisiä tilanteita ja tarinoita, joita hän on rakentanut niistä. Ohjaajan tehtävä on auttaa ohjattaviaan kehittymään haluamaansa suuntaan. Samalla ohjaaja auttaa ohjattavaa määrittelemään merkityksen omalle elämälleen ja siten suunnittelemaan sitä. Tuloksena tavoitellaan lisääntyvää itsearvostusta ja positiivisempaa sekä optimistisempaa näkymää elämästä.

Tarinoita rakentamalla, uudelleenrakentamalla ja tarkastelemalla ohjattava rakentaa samalla identiteettiään ja suunnittelee elämäänsä kokonaisvaltaisesti. Muuttuvat työmarkkinat edellyttävät, että yksilöt ovat kykeneviä kertomaan tarinoitaan ja muokkaamaan niitä yhä uudelleen kulloistenkin tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaan. Kertomusten ja tarinoiden kautta ihmiset tulkitsevat itseään ikään kuin ulkopuolelta katsoen. (Savickas 2012.)

Kohderyhmä

Life Design sopii kaikille, jotka eivät pysty yhdistämään uratarinaansa siihen tilanteeseen, jossa he ovat parhaillaan. Ohjauksen tavoitteena on tarjota tukea uratarinan rakentamista ja uudelleenrakentamista, jotta se sopii tämänhetkiseen elämäntilanteeseesi.

Toteutus

Ohjauksen avulla voi selkeyttää omaa ajatteluaan ja tavoitteitaan. Käytämme apuna itsearviointityökaluja. Ohjaukseen kuuluu kaksi puolentoista tunnin tapaamista.

Hinta

380 € (sis. 24% alv) / 2 tuntia

Lähde: Savickas, M. L. (2012). Theory Life Design: A Paradigm for Career Intervention in the 21st Century. Journal of Counseling & Development Alexandria Vol. 90 (1), s. 13-19. Publisher: Wiley-Blackwell Publishing Ltd

 

 

Yhteyshenkilöt