Hyppää pääsisältöön
Neljän henkilön kädet yhdessä pöydän päällä

Tampereen yliopiston harjoittelukäytännöt

Tampereen yliopisto

Kuvaus

Harjoittelu on työelämän ja yliopiston laajimpia yhteistyön muotoja. Harjoittelijan työpanoksen lisäksi työnantaja voi harjoittelun kautta tutustua uusimpaan tietoon ja luoda kontakteja monipuolisiin osaajiin. Opiskelijalle harjoittelu on usein oman osaamisen tunnistamisen ja tulevaisuuden urasuuntien pohtimisen paikka.

Onnistunut harjoittelu on antoisa kaikille osapuolille ja tarjoaa työnantajalle jatkokontaktin sekä opiskelijaan että yliopistoon. Opiskelijan kautta hyvä mielikuva työnantajasta sekä antoisa harjoittelukokemus välittyvät myös muille opiskelijoille.

Jätä harjoittelupaikkatarjous yliopisto-opiskelijoille!

Tällä sivulta löydät lisätietoa yliopistoharjoittelusta:

Harjoittelu on merkittävä osa yliopisto-opintoja

Harjoittelun pituus voi vaihdella opiskelijan opinnoista riippuen. Keskimäärin se on kuitenkin kolme kuukautta kestävä työjakso julkishallinnon organisaatiossa, järjestössä tai yrityksessä. Harjoittelijan työtehtävät suunnitellaan tukemaan opiskelijan opintoja.

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman alansa työtehtäviin sekä tarjota mahdollisuus soveltaa yliopistossa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön työelämään. Harjoittelu on osa opintoja ja työelämätaitojen oppimisprosessia, joten sen on hyvä olla suunniteltua ja ohjattua. Yliopiston tutkinto-ohjelmat asettavat opiskelijan harjoittelulle oppimistavoitteet, joiden pohjalta opiskelija pohtii ja määrittelee omia tavoitteitaan. Tässä työssä voi myös työnantaja olla mukana.

Työnantajan kannattaa nimetä harjoittelijalle ohjaaja, joka vastaa harjoittelun sisällöstä

Onnistuneen harjoittelun perustana on sekä työnantajan että opiskelijan näkökulmasta tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ohjaus. Ohjausta voi toteuttaa monella tavalla. Opiskelijan kehittymisen kannalta on tärkeää, että hän saa ohjaajalta aitoa palautetta ja keskustelutukea työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä.

Ohjauksen elementtejä ovat mm.

  • työtehtävissä neuvominen 
  • harjoittelun tehtävien ja tavoitteiden läpikäynti 
  • tavoitettavissa oleminen 
  • opiskelijan kanssa keskusteleminen 

Harjoittelun ohjauksen suunnittelun ja toteutuksen tukena voi hyödyntää myös valtakunnallisessa yhteistyössä koottua tietoa:

Harjoittelun palkkaus ja yliopiston tuki

Yliopistoharjoittelusta suositellaan maksettavaksi vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävää vähimmäispalkkaa (1 331 €/kk vuonna 2023). Yliopistot eivät julkaise ilmoituksia palkattomista harjoittelupaikoista alustoillaan.

Jos työnantaja edellyttää harjoittelijan palkkakulujen kattamiseen yliopiston tukea, voi tästä ilmoittaa harjoittelupaikkailmoituksessa. Tampereen yliopiston opiskelijan palkkaavan harjoittelutyönantajan voi olla mahdollista saada yliopistolta rahallista tukea korvaamaan ohjaukseen kuluvaa aikaa niin sanottuna harjoittelutukena (1 800 euroa/harjoittelu). Harjoittelutuki myönnetään opiskelijakohtaisesti, mutta sitä ei makseta opiskelijalle, vaan työnantaja laskuttaa sen yliopistolta harjoittelun jälkeen. Paras lähde sille, onko opiskelijalla käytössään harjoittelutukea, on opiskelija itse.

Työnantajalta harjoittelutuki edellyttää, että harjoittelu täyttää tutkinto-ohjelman ja yliopiston asettamat kriteerit esimerkiksi harjoittelun sisällön ja palkkauksen osalta. Harjoittelutukea ei koskaan makseta palkattomaan harjoitteluun, vaan työnantajan tulee maksaa harjoittelijalle vähintään Kelan vuosittain määrittämää työssäoloehtoon oikeuttavaa palkkaa. Harjoittelutuesta tehdään aina sopimus yliopiston ja työnantajan välillä ennen harjoittelun alkamista. Harjoittelun tulee myös olla vähintään 2 tai 3 kuukauden mittainen kokopäivätyönä (tai vastaavasti pidempi jakso osa-aikatyönä) opiskelijan koulutuksesta riippuen. Lisäksi harjoittelulla tulee olla ohjaaja ja työtehtävien tulee soveltua opiskelijan opintoihin. 

Lue lisää yliopiston harjoittelutuesta.

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden huomioiminen harjoitteluissa

Turvallista ja tasa-arvoista työelämää tehdään yhteistyössä. Tampereen yliopisto haluaa toimia niin, että opiskelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa opinnoissaan, mukaan lukien opintoihin kuuluvat työharjoittelut. On tärkeää, että harjoittelupaikat ovat turvallisia myös erilaisiin vähemmistöihin asemoituville opiskelijoille ja että kaikki opiskelijat ovat suojassa syrjinnältä tai häirinnältä. Monimuotoisuuden huomioiminen rekrytoinneissa hyödyttää myös harjoitteluorganisaatiota monella tapaa!

 

 

Koneellisesti kaiverretty korkeakouluyhteisön tunnus

Tutustu myös muihin yhteistyömuotoihin

Tampereen korkeakouluyhteisö tarjoaa yrityksille ja yhteisöille monipuolisia mahdollisuuksia kehittämis- ja tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön.