Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Kirjallisuustieteen maisteriohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija

  • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
  • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
  • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
  • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
  • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
  • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
  • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon


Tutkinto-ohjelman omat osaamistavoitteet


Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti jonkin kirjallisen ilmiön, teorian ja metodin. Hän osaa arvioida ja kehittää valitsemansa tutkimussuuntauksen tapoja nimetä ja eritellä kirjallisia ilmiöitä sekä soveltaa ja luoda näitä koskevaa uutta tieteellistä tietoa. 

Opiskelija arvioi kriittisesti taiteen ja kulttuurin käytäntöjä, kirjallisuutta esteettisenä ja kulttuurisena ilmiönä ja omaa rooliaan kirjallisuudentutkimuksen ammattilaisena. Hän osaa muokata kirjallisuuden alueelta oppimiaan tekstin systemaattisen erittelyn taitoja erilaisiin tarpeisiin kuten koulutukseen, tiedonvälitykseen, kulttuurituotantoon ja eri tieteenaloilla tehtävään tekstien tutkimukseen. 

Opiskelija pystyy osallistumaan oman erikoisalansa kansainväliseen kirjallisuustieteelliseen keskusteluun kriittisesti ja perustellen, tutkimansa ilmiön ominaispiirteet huomioiden. Opiskelija pystyy toimimaan alansa asiantuntijatehtävissä myös ulkomailla.

Sisällön kuvaus

Kirjallisuustieteen maisteriohjelmasta valmistuu monenlaisiin työtehtäviin päteviä kirjallisuuden ja tekstintutkimuksen asiantuntijoita. Koulutus tarjoaa ajantasaisen näkemyksen kirjallisuudesta osana taiteen ja kulttuurin kenttää sekä perehdyttää kirjallisten esitysmuotojen historiaan ja kirjallisuudentutkimuksen nykymetodeihin. Valmistuttuaan opiskelijalla on syvällinen näkemys kirjallisuudesta ja kirjallisuustieteestä oppialana.

Tekstualisoituneessa nyky-yhteiskunnassa on tärkeää ymmärtää syvällisesti merkitysten muodostumisen, välittymisen ja tulkinnan prosesseja. Kirjallisuustieteestä valmistunut voi toimia laaja-alaisesti tehtävissä, joissa edellytetään taitoa ymmärtää, eritellä ja hyödyntää kulttuurissa ja yhteiskunnassa käytettyjä esittämisen tapoja. Globalisoituvassa ja medioituvassa maailmassa eri suunnista tulevilla kulttuurisilla esityksillä ja niihin kytkeytyvillä diskursseilla on yhä suurempi rooli todellisuuskäsitystemme tuottajina, identiteettityön välineinä ja maailman merkityksellistämisen malleina. Kirjallisuudentutkimus tarjoaa käsitteellisiä välineitä ja näkökulmia esitysten ja puhetapojen kriittiseen erittelyyn. Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla voi olla äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan pätevyys.


Kirjallisuustieteen maisteriopinnot (väh. 120 op) koostuvat seuraavista opinnoista:

1) Kirjallisuustieteen syventävät opinnot (väh. 80 op)

Opinnot perehdyttävät kirjallisuustieteen teorioihin ja menetelmiin sekä kirjallisen tradition piirteisiin ja kehityslinjoihin. Opinnot tähtäävät omakohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen ja sisältävät pro gradu -tutkielman opiskelijan tutkimuksellisen tai ammatillisen erikoistumisen alalta. Opintoihin on mahdollista sisällyttää harjoittelu ja muita työelämään suuntautuneita opintoja.

2) Vapaasti valittavat opinnot (väh. 40 op)


Syventävien opintojen ohjauksesta vastaavat Mari Hatavara ja Sari Kivistö

Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Filosofian maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
726401 Fil. maist., kirjallisuuden tutkimus
Koulutusalat
  • Humanistiset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Maria Mäkelä 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava
Kestävän kehityksen tavoitteet
4 Hyvä koulutus
5 Sukupuolten tasa-arvo
10 Eriarvoisuuden vähentäminen
11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt
13 Ilmastotekoja
16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto