Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin maisteriohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- oman opintosuuntansa alan hyvä tuntemus
- valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
- valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
- valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
- hyvä viestintä-, vuorovaikutus- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön
- tutkimuksen yleisten eettisten periaatteiden tuntemus

Maisteriopinnoissa opiskelija keskittyy opintosuuntansa mukaisesti matemaattisen teoriatiedon (erityisesti abstrakteja rakenteita silmällä pitäen) tai tilastollisen data-analyysin menetelmäosaamisen syventämiseen. Vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun opintosuuntavaihtoehdon mukaisesti.


Opintosuuntakohtaiset tavoitteet:


Matematiikan opintosuunta

Maisteriopinnoissa opiskelija keskittyy matemaattisen teoriatiedon syventämiseen ja matematiikan tieteellisen erityisluonteen syvempään ymmärtämiseen sekä kehittää abstraktien struktuurien hahmottamiskykyään. Vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun suuntavaihtoehdon mukaisesti.


Matematiikan aineenopettajan opintosuunta

Matematiikan aineenopettajan opintosuunnan opiskelija hankkii opinnoissaan erityisesti opetustyön vaatiman matemaattisen ja pedagogisen osaamisen. Opiskelija saavuttaa laajan kelpoisuuden toimia eri kouluasteilla ja oppilaitoksissa matemaattisten aineiden opettajana. Matematiikan ja kasvatustieteen opintojen lisäksi opiskelija suorittaa myös toisen opetettavan aineen opinnot.


Tietotekniikan matematiikan opintosuunta

Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelija syventää ja laajentaa matemaattista osaamistaan keskittymällä erityisesti tietojenkäsittelyn teoriassa ja sovelluksissa käytettävään matematiikkaan sekä itse sovelluksiin osana tietojenkäsittelytieteen opintoja.


Tilastollisen data-analyysin opintosuunta (Statistical Data Analytics)

Tilastollisen data-analyysin opintosuunnassa opiskelija laajentaa osaamistaan tilastollisesta data-analyysistä ja sen käytöstä datatieteen ja tekoälyn tehtävissä. Hän syventää osaamistaan aineistojen ja ilmiöiden tilastollisista mallinnus- ja analyysimenetelmistä, tilastotieteen metodologiasta, ja sen teoreettisista tuloksista. Hän oppii muun muassa Bayesilaisen analyysin käyttöä, ja aikasarjojen, tekstiaineistojen, ja muiden tärkeiden tietotyyppien mallinnusta. Hän perehtyy myös monipuolisesti datatieteen laskennallisiin menetelmiin kuten koneoppimisen ja neuroverkoilla tehdyn syväoppimisen menetelmiin, ja osaa soveltaa tilastollisia ja laskennallisia menetelmiä vaativiin käytännön sovelluksiin. 

Sisällön kuvaus

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin maisteriohjelmassa on neljä opintosuuntaa, joista valitaan yksi.


MATEMATIIKAN OPINTOSUUNTA

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op
- Opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op
- Valinnaiset opinnot, 40 op


MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJAN OPINTOSUUNTA

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op
- Opintosuunnan syventävät opinnot, 60 op
- Valinnaiset opinnot, 60 op

Vapaavalintaisten opintojen sisältö määrittyy kandidaattiopintojen sisällön perusteella. Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja toisen opetettavan aineen opinnot (60 op) tulee olla suoritettuina maisterin tutkinnon loppuun mennessä.


TIETOTEKNIIKAN MATEMATIIKAN OPINTOSUUNTA

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op
- Opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op
- Valinnaiset opinnot, 40 op

Syventävissä opinnoissa mainitut tietojenkäsittelytieteen opintojaksot käyvät osaksi matematiikan syventäviä opintoja, mutta samaa opintojaksoa ei voi käyttää sekä matematiikan syventäviin opintoihin että valinnaisten opintojen tietojenkäsittelytieteen kokonaisuuteen (opintojen käyttäminen kahteen kertaan).

Vapaavalintaisten opintojen sisältö määrittyy kandidaattiopintojen sisällön perusteella. Opintokokonaisuus Tietojenkäsittelytieteet Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille (80 op) tulee suorittaa loppuun maisterin tutkinnon aikana.


TILASTOLLISEN DATA-ANALYYSIN OPINTOSUUNTA (STATISTICAL DATA ANALYTICS) 

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

- Opintosuunnan yhteiset opinnot, 5 op
- Opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op
- Valinnaiset opinnot, 35 op 

Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Filosofian maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Hervannan kampus
Koulutusluokitus
742101 Fil. maist., matematiikka
Koulutusalat
  • Luonnontieteet
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Simo Ali-Löytty 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja:
Eero Hyry