Hyppää pääsisältöön
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2023–2024

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, varhaiskasvatus, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia tutkivana ja kriittisenä asiantuntijana tukien ja johtaen yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimista ja kehittymistä sekä itsenäisesti että osana moniammatillisia yhteisöjä
- osaa tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ja edistää yhdenvertaisuutta ammatillisessa toiminnassaan
- ymmärtää kasvatus-, opetus ja koulutusalan tutkimusta sekä osaa kehittää ja arvioida ammattialaansa tutkimukseen perustuen
- osaa kehittää ja syventää asiantuntijaidentiteettiään
- osaa muodostaa kasvatustieteiden ja yhteiskunnan kannalta mielekkäitä tutkimusongelmia, etsiä ja analysoida tutkimusaineistoja sekä raportoida tulokset hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti,
- ymmärtää oppimiseen ja kasvatukseen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja globaaleja ilmiöitä laaja-alaisesti

Sisällön kuvaus

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot muodostavat laaja-alaisen, kasvatustieteisiin syventävän maisterin tutkinnon. Opintojen sisällöt kytkeytyvät kasvatustieteissä tehtävään tutkimukseen ja ajankohtaisiin kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin. Koulutuksessa painottuvat muuttuvat ja monikulttuuristuvat kasvatus- ja työympäristöt, yhteiskunnallisuus, kasvatuksen ja koulutuksen politiikat, rakenteet ja kulttuurit sekä monitieteinen, rajat ylittävä tutkimus ja opetus. Opinnot syventävät ymmärrystä kasvatus-, opetus ja koulutusalan yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista ja mahdollistavat niiden tarkastelun kriittisesti ja reflektiivisesti.

Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Tutkinto­nimikkeet
Kasvatustieteen maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Koulutusluokitus
712201 Kasvatust. maist., kasvatustiede
Koulutusalat
  • Kasvatusalat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Inkeri Rissanen 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja:
Minna Mäkihonko 31.12.2023 saakka, Tutkinto-ohjelmavastaava