Hyppää pääsisältöön
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2023–2024

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan kandidaattiohjelma, 180 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Luonnontieteiden tai tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

- Tuntee bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan perusteet.

- Ymmärtää alansa tieteellistä ajattelua ja päättelyä.

- Osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon hankintaan, analysointiin ja raportointiin.

- Kykenee turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn.

- Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa.

- Ymmärtää alansa tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.

- Pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alansa kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.

- Kykenee osallistumaan alansa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

- Ottaa kaikessa työskentelyssään huomioon monenlaiset toimijat.

- Omaa hyvät työyhteisötaidot ja osaa toimia moniammatillisessa ympäristössä.

- Ymmärtää, että asiantuntijana kehittyminen on elinikäinen prosessi ja oppii sietämään omaa keskeneräisyyttään.

- Omaa peruskäsityksen alan innovaatiotoiminnasta ja yrittäjyydestä.

- Viestii asiantuntijana suullisesti ja kirjallisesti äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.

- Ymmärtää oman alansa kansainvälisen luonteen.


Lisäksi luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

- Omaa laaja-alaisen ja vankan osaamisen biotieteiden perusteista.

- Ymmärtää biotieteiden mahdollisuudet tutkimuksessa ja sovelluksissa.


Lisäksi tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

- Omaa laaja-alaisen ja vankan osaamisen matemaattis-luonnontieteellisistä perusteista.

- Ymmärtää tekniikan mahdollisuudet lääketieteen ja bioteollisuuden sovelluksissa.

Sisällön kuvaus

Tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitaan enenevästi asiantuntijoita, jotka kykenevät ratkaisemaan ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja terveelliseen elinympäristöön liittyviä haasteita. Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma pyrkii vastaamaan tähän koulutustarpeeseen. Tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden tai tekniikan kandidaatintutkinnon.

Luonnontieteen kandidaatintutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto, joka koostuu yhteisistä opinnoista, perusopinnoista, aineopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Opintojen aikana opiskelija pääsee perehtymään ihmisen soluihin ja niiden toimintaan aina molekyylitasolta kudostasolle asti.

Tekniikan kandidaatintutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto, joka koostuu yhteisistä opinnoista, matemaattis-luonnontieteellisistä perusopinnoista, aineopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Aineopinnot voi suorittaa joko biolääketieteen tekniikasta tai bio- ja ympäristötekniikasta.

Tarjoamme ainutlaatuisen, poikkitieteellisen opiskeluympäristön, jossa yhdistyvät biotieteiden, biolääketieteen ja tekniikan osaaminen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja uusien terveysteknologisten sovellusten käyttöönottamiseksi.

Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Tutkinto­nimikkeet
Luonnontieteiden kandidaatti
Tekniikan kandidaatti
Laajuus
180 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Alempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Hervannan kampus,
Kaupin kampus
Koulutusluokitus
655409 Tekn. kand., biotekniikka
642702 Luonnont. kand., biotieteet, biokemia
Koulutusalat
  • Luonnontieteet
  • Tekniikan alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Katri Lindfors 1.1.2024 - 31.12.2028, luonnontieteiden tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja:
Veikko Sariola 1.1.2024 - 31.12.2028, tekniikan tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja:
Vesa Hytönen 31.12.2023 saakka, luonnontieteiden tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja:
Minna Kellomäki 31.12.2023 saakka, tekniikan tutkinto-ohjelmavastaava