Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2020–2021) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2020–2021

Viestinnän monitieteinen kandidaattiohjelma, 180 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

- tuntee alansa perusteet ja keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä
- tuntee alansa keskeisimpiä tutkimussuuntauksia ja osaa seurata oman alansa kehitystä
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan rajatun tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
- tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
- ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
- osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja raportoida tutkimuksen tuloksia tieteellisesti ja aiheeseen sopivalla yleistystasolla argumentoiden, eli osaa tehdä ohjatusti tieteenalaansa liittyvän tutkielman
- osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sillä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
- osaa käyttää yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
- tuntee tiimityöskentelyn periaatteita ja osaa toimia ryhmässä.

Sisällön kuvaus
Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma kouluttaa viestintä-, media- ja informaatioyhteiskunnan ammattilaisia. Laaja-alaisen tutkinto-ohjelman yhteiset sisällöt luovat perustan ymmärtää viestintätieteellisten ilmiöiden ja tutkimuksen erityisluonnetta. Tutkinto-ohjelma harjaannuttaa viestintä-, kulttuuri- ja informaatioalojen sekä journalismin teoreettisiin, menetelmällisiin ja ammatillisiin valmiuksiin. Lisäksi tutkinto-ohjelma tukee opiskelijan valmiuksia kehittää osaamistaan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Kandidaatinopintojen aikana aloitetaan erikoistuminen oman opintosuunnan edellyttämään erityisosaamiseen.
Lukuvuosi
2020–2021
Tutkinto­nimikkeet
Luonnontieteiden kandidaatti
Humanististen tieteiden kandidaatti
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Alempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
633206 Yhteiskuntat. kand. (alempi), viestintätieteet
623601 Hum. kand., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
642999 Luonnont. kand., muu tai tuntematon ala
Koulutusalat
  • Luonnontieteet
  • Yhteiskunnalliset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Paavo Arvola
Vastuuopettaja:
Pekka Isotalus
Vastuuopettaja:
Kaarina Nikunen
Vastuuopettaja:
Janne Seppänen
Vastuuopettaja:
Iiris Ruoho