Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija osaa:

 • työskennellä itsenäisesti ja soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja työskennellä erilaisissa työtiimeissä ja -projekteissa
 • ratkaista työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • tunnistaa oman osaamisensa rajat ja täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
 • suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisen tieteellisen tutkimuksen hyödyntäen siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • soveltaa oman alansa tutkimusmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti
 • päätellä ja argumentoida luotettavasti ja uskottavasti

Lisäksi Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman suorittanut opiskelija osaa:

 • toimia ammattimaisesti työkieltensä ja niiden kulttuurien konteksteissa

 • kuvata ja perustella ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia

 • analysoida, tulkita, tuottaa ja editoida tekstejä ammattimaisesti

 • analysoida viestinnän käyttökontekstin ja omat tiedontarpeensa, hakea tietoa monipuolisesti ja soveltaa sitä tarkoituksenmukaisesti

 • käyttää käännösmuistiohjelmia, konekääntimiä ja muita työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan

 • toimia monikielisen viestinnän asiantuntijana esimerkiksi käännös- ja tulkkausalalla ja kykenee toimimaan oman alansa käytäntöjen kehittäjänä

 • ymmärtää kääntämisen ja tulkkauksen yhteiskunnallisen merkityksen

 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin asiantuntijaroolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa

Sisällön kuvaus

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa koulutetaan monipuolisia viestinnän asiantuntijoita, joilla on laaja-alaiset valmiudet erilaisiin työtehtäviin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin sekä vankka pohja akateemisiin jatko-opintoihin. Koulutus keskittyy monikielisen viestinnän toimialan ja sen kehittämisen kannalta relevantteihin aiheisiin, tietoihin ja taitoihin. Meillä voit kartuttaa asiantuntemusta esimerkiksi käännösteknologiassa, suomen- ja vieraskielisten tekstien editoinnissa, saavutettavuudessa sekä yleisessä tulkkausviestinnässä ja oikeustulkkauksessa.

Monipuolisilla johdantokursseillamme pääset tutustumaan monikielisen viestinnän eri osa-alueisiin, ja käytännönläheisillä harjoituskursseilla perehdyt ja totuttelet alalle ominaisiin toimintatapoihin. Maisteriohjelma tekee aktiivista yhteistyötä käännös- ja viestintäalan toimijoiden kanssa, ja heidän asiantuntemustaan hyödynnetään opetuksessa. Myös innovatiivinen käännöstieteellinen ja monitieteinen tutkimustoiminta heijastuu vahvasti opetukseen. Pääset kartuttamaan akateemista ja tieteellistä osaamistasi arvostettujen, innostavien asiantuntijoiden opastamana.

Kieli- ja viestintäammattilaisen osaamisen ytimessä on oman äidinkielen vankka hallinta, ja siihen panostetaan maisteriohjelmassa vahvasti. Useimpien koulutusohjelman opiskelijoiden äidinkieli on suomi, mutta tarjolla on myös suomi B-työkielenä-vaihtoehto niille, joiden äidinkieli on venäjä tai saksa. Erityisesti käännösalan tarpeisiin suunnatuilla kursseillamme kehityt suomenkielisen viestinnän moniosaajaksi, jolta luonnistuu tieteellinen kirjoittaminen, markkinointiviestintä ja toisten kirjoittamien tekstien oikoluku.

Monikielisen viestinnän ammattilaisen tavoitteena on tehdä maailmasta ymmärrettävämpi meille kaikille. Tämä ei tarkoita pelkästään kielimuurien ylittämistä vaan yleisesti tarkoituksenmukaisen, käyttäjäkeskeisen ja saavutettavan viestinnän edistämistä. Maisteriohjelmassa kiinnitetäänkin huomiota saavutettavuuteen, joka näkyy niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin.

Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Filosofian maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
726203 Fil. maist., englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus
726202 Fil. maist., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus
726206 Fil. maist., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus
726204 Fil. maist., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
Koulutusalat
 • Humanistiset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Marja Kivilehto
Vastuuopettaja:
Johanna Vaattovaara 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava