Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Koulutuksen palautteet

Miksi palautetta kerätään?

Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa siitä, miten koulutustehtävässä onnistutaan ja mitkä seikat ovat vaikuttaneet onnistumiseen. Palautetiedon lisäksi tarvitaan ymmärrystä myös siitä, miten tieto on hyödynnettävissä kehittämistyössä ja miten tiedon pohjalta tehdyt konkreettiset toimenpiteet todennetaan. Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen on olennainen osa koulutuksen laadunhallintaa, jonka avulla yliopisto turvaa ja kehittää koulutuksen laatua.

Vastuu yliopiston toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä kuuluu kaikille työtehtävien mukaan. Tiedekunnat vastaavat tutkinto-ohjelmiensa tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä arvioivat ja kehittävät opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatua sekä laadun hallintaa.

 • Dekaanit vastaavat tiedekunnan toiminnan tuloksista ja laadusta sekä toiminnan jatkuvasta kehittämisestä.
 • Tutkinto-ohjelmavastaavat vastaavat tutkinto-ohjelmansa kehittämisestä ja laadunhallinnasta.
 • Opiskelijat vastaavat omien opintojensa suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä palautteen antamisesta osana opetusta.

Koulutuksen palauteprosessien ja –järjestelmien tulee edistää avointa, aktiivista ja vastavuoroista palautekulttuuria, koulutuksen laadunhallintaa ja koulutuksen johtamista. Opiskelijoiden antama palaute käsitellään ja siitä annetaan vastapalaute. Koulutuksesta kerätään palautetta myös opettajilta ja sidosryhmiltä, kuten työnantajilta ja alumneilta.

Koulutus- ja oppimisen palveluyksikkö koordinoi ja kehittää koulutuspalautteen ja seurantatiedon kokonaisuutta, yliopistopalautteen säännönmukaista keräämistä ja analysointia. Yksikkö vastaa myös koosteiden ja analyysien teosta erilaisiin toimielimiin. Palautekokonaisuuden koordinointiin on nimetty vastuuhenkilö. Hän vastaa järjestelmän kehittämisestä sekä kyselyiden ja raportoinnin toimeenpanosta. Kyselyiden sisältö suunnitellaan yhteistyössä eri asiantuntijoiden (K&O, tiedekunnat, Trey) kanssa. Työryhmät muodostetaan aihepiirin ja kiinnostuksen mukaan. Jokaisella kyselykokonaisuudella (hakijapalaute, opiskelijapalautteet, jatko-opiskelijat, valmistuvan palautteet, opintojaksopalaute) on oma vastuuhenkilö, joka kutsuu ryhmän koolle.

Mitä ja milloin palautetta kerätään?

Tutkintokoulutuksen kehittämiseksi opiskelijoilta ja alumneilta kerätään palautetta eri vaiheissa. Yliopistotasoista palauttetta kerätään neljässä vaiheessa: opintoja edeltävä, opintojen aikainen, valmistumisvaihe ja opintojen jälkeinen, joista pääpaino on opintojen aikana tapahtuvan palautteen kerääminen. Palautteen lisäksi järjestelmällistä tietoa koulutuksen kehittämiseksi saadaan opiskelun ja opetuksen tietojärjestelmästä, Sisusta sekä PowerBI-raportointisovelluksista. Lisätietoa koulutuksen tilastoista Koulutuksen tilastot-sivustolta ja TuniReports-raportointisovelluksta https:www.tuni.fi/tunireports Erilaisten rekisteritietojen avulla seurataan opiskelijoiden opintojen etenemistä, ja tilastotietoa voidaan luvan antaneiden kohdalla käyttää myös taustana palautetiedon analysoinnissa. Lisätietoa palautekyselyiden aikataulusta: https://create.plandisc.com/wheel/showPublic/WT9uTfz

Opintoja edeltävä -vaihe

 • Hakijakysely kartoittaa tulevien opiskelijoiden kokemusta yliopistomme hakuprosessista, sen sujuvuudesta ja tiedon löytymisestä.

Opintojen aikainen -vaihe

 • Uusille perustutkinto-opiskelijoille suunnatuissa kyselyissä kartoitetaan ensimmäisessä vaiheessa (syksyllä) opintojen aloitukseen liittyvää tiedon- ja avun saantia, opintojen sujuvuutta, orientaatioviikon hyödyllisyyttä ja antia sekä opiskelijatuutoroinnin merkitystä. Toisessa vaiheessa (keväällä) kysytään opintoihin kiinnittymiseen, opintojen suunnitteluun, hyvinvointiin sekä opiskelija- ja opettajatuutorointiin liittyviä teemoja.
 • Toisen ja neljännen vuoden perustutkinto-opiskelijoille suunnattu kysely kartoittaa laajasti erilaisia opiskeluun liittyviä teemoja (opintojen sujuvuutta, osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä, opiskelu- ja oppimisympäristöjä, opiskelijan palveluita, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia).
 • International Student Barometer (ISB) -kysely on kansainvälinen ja se on suunnattu kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille. Teemat ovat lähestulkoon samoja kuin uusien sekä toisen ja neljännen vuoden opiskelijoiden kyselyssä. Kyselyn päätoteuttaja on I-graduate, jonka kautta yliopisto saa tulokset käyttöönsä.
 • Jatko-opiskelijoille suunnatussa kyselyssä kartoitetaan opintojen etenemistä, osaamista ja urasuunnittelua, väitöskirja-aiheeseen liittyviä asioita, tukipalveluiden toimintaa ja opiskelijoiden hyvinvointia. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.
 • Opintojaksopalautetta kerätään omassa OJP-järjestelmässä. Yhteinen opintojaksopalautejärjestelmä on otettu käyttöön syksyllä 2020. Järjestelmään on luotu viisi yhteistä ja yleisesti käytettyä kysymystä, jonka lisäksi on mahdollista luoda omia kurssikohtaisia kysymyksiä. Yhteiset kysymykset: Mikä sujui opintojaksolla hyvin oppimisesi näkökulmasta, miten kehittäisit opintojaksoa, kuinka hyvin saavutit mielestäsi opintojakson osaamistavoitteet, arvioi opintojakson työmäärää suhteutettuna opintopisteisiin (n. 27 h/op) ja anna opintojaksolle yleisarvio. Lisätietoa opintojaksopalautejärjestelmästä ja kysymyksistä: Opintojaksopalautejärjestelmä

Valmistumisvaihe

 • Valtakunnalliseen kandipalautekyselyyn vastataan kandidaatiksi valmistumisen vaiheessa, 3. vuoden jälkeen. Lääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat vastaavat kyselyyn 4. vuoden syksyllä (lääketieteen kandidaattina toimimiseen edellytetään lupa Valviralta). Valtakunnallinen kandipalautekysely on CSC:n hallinnoimassa Arvo-järjestelmässä (Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu). Kandipalautekysely on auki ympärivuoden. Kandipalaute kartoittaa opiskeluun ja oppimiseen, opetuksen kehittämiseen, työelämävalmiuksiin, opintojen aikaiseen työssäkäyntiin sekä sähköisiin oppimisympäristöihin liittyviä teemoja. Valtakunnallinen kandipalaute -kysely on sidottu OKM:n asettamaan yliopistojen rahoitusmalliin (13 kysymystä).
 • Valtakunnalliseen Tekniikan akateemisten (TEK) valmistuneiden kyselyyn vastaavat kaikki tekniikan alalta valmistuvat maisterit ja diplomi-insinöörit sekä arkkitehdit. Kyselyä koordinoi Tekniikan Akateemiset ja se on auki ympäri vuoden. Kyselyyn vastataan Survepal-kyselyalustalla.
 • Tohtoriksi valmistuvan kysely kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia jatkotutkinnon tuottamasta osaamisesta, sen hyödyllisyydestä ja mahdollisista haitoista työnhaussa, erilaisten opiskelijapalveluiden onnistumista, opintojen rahoitusta ja tutkinnon suorittamiseen kuluvaa aikaa. Kysely on auki ympärivuoden.

Opintojen jälkeinen -vaihe

 • Sijoittumiseuranta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille (maisterit, diplomi-insinöörit, lääketieteen lisensiaatit) toteutetaan syksyisin edellisenä lukuvuonna valmistuneille. Kyselyssä selvitetään tämänhetkistä työtilannetta, työllistymiseen liittyviä asioita sekä nykyiseen työhön tarvittavia tietoja ja taitoja. Kyselyllä saadaan uraseurantoja nopeammin tietoa opiskeljoidemme työllistymiseen liittyvistä asioista.

 • Valtakunnallinen uraseuranta maistereille toteutetaan vuosittain syksyllä 5 vuotta maisteriksi valmistumisen jälkeen ja tohtoreille 3 vuotta valmistumisen jälkeen. Kyselyt toteutetaan myös CSC:n hallinnoimassa Arvo-järjestelmässä (Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu). Uraseurannoissa selvitetään tyytyväisyyttä tutkintoon, työurankokonaisuutta, tämänhetkistä työtilannetta, työllistymisen laatua ja osaamista. Maistereiden uraseuranta on myös sidottu OKM:n asettamaan yliopiston rahoitusmalliin (5 kysymystä).

Miten palautetta kerätään ja raportoidaan?

Yliopistolla on yhteisesti käytössä Office 365 -palvelut ja suurin osa palautteesta kerätään O365 Forms-ohjelman kautta (Forms). Palautetta kerätään myös LimeSurvey -kyselyjärjestelmällä (LimeSurvey), joka mahdollistaa  monimutkaisempien kyselylomakkeiden tekemisen. Valtakunnallisen kandipalautteen ja uraseurantojen (maisteri ja tohtori) palaute kerätään CSC:n hallinnoimassa Arvo-järjestelmässä. Valtakunnallinen Tekniikan alan valmistuneiden kyselyn palaute kerätään Surveypal-alustalla.

Kyselyt raportoidaan Office 365 -palveluihin kuuluvassa PowerBI-raportointialustassa. Kandipalautteen aineisto saadaan suoraan reaaliaikaisena Arvon rajapinnan kautta tietovarastoon ja sitä kautta TuniReports-raportointisovellukseen (https://tuni.fi/tunireports)

Opintojaksopalaute kerätään ja raportoidaan OJP-järjestelmässä (Opintojaksopalautejärjestelmä). 

Miten palautetta hyödynnetään ja toimenpiteistä viestitään?

Palautetta käsitellään ja hyödynnetään osana opetusta, erilaisissa työ-, suunnittelu- ja ohjausryhmissä, opettajakokouksissa, tiedekuntaneuvostossa, ohjauskeskusteluissa (HOPS), kehitys- ja tavoitekeskusteluissa, yhteisissä keskustelutilaisuuksissa (tiedekunnat, tutkinto-ohjelmat) ja urasuunnittelussa.

Palautetta hyödynnetään mm. opintoprosessin sujuvuuden tarkastelussa, opiskelijahyvinvoinnin tilan arvioinnissa, opetuksen, ohjaamisen ja opetussuunnitelmatyön kehittämisessä ja opiskelijavalintojen toteutumisen arvioinnissa.

Ohjauskeskusteluissa ja urasuunnittelussa palautetta hyödynnetään mm. keskusteluissa osaamisen karttumisesta, opintojen sujuvuudesta, osallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä työelämään suuntaamisesta.

Palautteen perusteella tehdyt muutokset​ konkretisoituvat opetuksen yhteydessä, muutoksissa opetussuunnitelmassa ja opetustarjonnassa. Tätä edeltävät kehittämis- ja päätöksentekodokumentit. Toimenpiteistä viestitään intrassa, keskustelutilaisuuksissa, kokouksissa, uutiskirjeessä. 

Lisätietoja palautteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä tiedekuntien palautejärjestelmä kuvauksista.

Palautteiden arkistointi ja tietosuoja

Valmiit raportit ovat saatavilla korkeakouluyhteisön raportointisovelluksesta TUNIreports. Raportin tekijä vastaa raportin viemisestä TUNIreportsiin sekä palautesivustolle Intraan.  Palautekokonaisuuden vastuuhenkilö vastaa sivuston ajantasaisuudesta. Aineistot raporttien pohjalla ovat saatavilla jäsenilleen TG-Koulutuksen palautekyselyt työtilassa (suojattu kanava). Tampereen yliopiston opiskelijakyselyiden aineistoja on saatavissa Tietoarkiston palveluportaalista Ailasta käyttöehtojen mukaisesti (https://www.fsd.tuni.fi/fi/).

Jokaisessa vaiheessa (palautteen keräys, raportointi, analysointi, hyödyntäminen, arkistointi) noudatetaan tietosuoja-asetusta (GDPR). Tulokset raportoidaan siten, että yksittäistä vastaajaa ei voida suoraan identifioida vastauksista. Opiskelurekisteritietoja yhdistetään vastauksiin vain luvan antaneiden kohdalla. Kyselyiden tietosuojaselosteet Intran sivulla (Tietosuojaselosteet). Tietosuojaselosteet on aina linkitettävä kyselyyn mukaan. Lisätietoja tietosuojasta ja tietoturvasta Tietosuoja ja tietoturva.

Lisätietoja palautekyselyistä

Hanna-Leena Hietaranta-Luoma (hanna-leena.hietaranta-luoma [at] tuni.fi)

 

KYSELYIDEN TULOKSET JA RAPORTIT

Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 23.11.2023