Hyppää pääsisältöön

Opintojen rakenne

Tampereen yliopisto ja TAMK

Opintojen rakenne

Ammattikorkeakoulun perustutkinto

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnot koostuvat

  • perus- ja ammattiopinnoista
  • vapaasti valittavista opinnoista
  • ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta
  • opinnäytetyöstä.

Tutkintoon johtavien opintojen laajuus on 210, 240 tai 270 pistettä. Opinnot pisteytämme niiden edellyttämän työmäärän mukaan.

Lukuvuoden aikana toteutettava opetus on suunniteltu koulutuskohtaisesti. Koulutuksien opinnot järjestetään opintojaksoina, joiden tavoitteet, sisällöt ja opiskelumuodot on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Tutkintojen tavoitteet kuvaamme osaamisen näkökulmasta. Osaamistavoitteet kuvaavat, mitä sinun opiskelijana odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson tai kokonaisuuden suoritettuasi.

Perus- ja ammattiopinnot

Perus- ja ammattiopintojen tavoitteena on laaja-alainen osaaminen asianomaisten ammatillisten tehtävien keskeisistä teoreettisista perusteista, ongelmakokonaisuuksista ja sovelluksista siten, että valmistuttuasi kykenet itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Tavoitteet sisältävät myös oman alan tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön liittyvän riittävän viestintä- ja kielitaidon osaamisen.  

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää joko oman koulutuksesi tai muiden koulutuksien opintoja tai muualla hankittuja tunnistettuja ja tunnustettuja osaamisia oman suunnitelmansa mukaisesti.  Lisäksi voit vapaasti sisällyttää valittaviin opintoihisi opintojaksoja muiden suomalaisten tai ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta.

Harjoittelu

Tutkintoon sisältyy vähintään 30 opintopistettä opetussuunnitelman mukaista ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelun  tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä  sovellat ja kehität tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Englanninkielisessä ohjelmassa opinnäytetyö laaditaan opetuskielellä. Tavoitteena on, että opinnäytetyö lähtee työelämän tarpeista ja se tehdään yritykselle tai jollekin muulle organisaatiolle.

Kypsyysnäyte

Kirjoitat opinnäytetyön alalta kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyytesi alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen voit tehdä englanniksi, mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksesi ulkomailla. Kypsyysnäyte suoritetaan valvotussa tilaisuudessa opinnäytetyön luovuttamisen jälkeen tai kun ohjaaja antaa siihen luvan. Opinnäytetyön ohjaaja määrittelee kypsyysnäytteen aiheen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot koostuvat

  • syventävistä ammattiopinnoista
  • vapaasti valitsemistasi opinnoista
  • opinnäytetyöstä.

Tutkinnon laajuus on 60 tai 90 opintopistettä.

Ohjelmien opinnot järjestämme opintojaksoina, joiden tavoitteet, sisällöt ja opiskelumuodot on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Tutkintojen tavoitteet kuvataan osaamisen näkökulmasta. Osaamistavoitteet kuvaavat, mitä sinun odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson tai kokonaisuuden suoritettuasi.

Syventävät opinnot

Syventävien opintojen tavoitteena on laaja ja syvällinen tiedollinen ja sen käytäntöön soveltamisen osaaminen oman alan kehittämiseen ja asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. Tavoitteet sisältävät myös analyyttisiä taitoja, projektin johtamiseen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen osaamisen taitoja.

Vapaasti valittavat opinnot

Voit sisällyttää opintoihisi joko oman ohjelmasi tai muiden ylempien korkeakouluohjelmien opintoja tai muualla hankittuja tunnistettuja ja tunnustettuja osaamisia oman suunnitelmasi mukaisesti. 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä sinun täytyy osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot koostuvat kasvatustieteellisistä perusopinnoista, ammattipedagogisista opinnoista, opetusharjoittelusta ja muista opinnoista. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Opintojen tavoitteena on erilaisten opiskelijoiden oppimisen ja opetusalansa kehittämisen osaaminen ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opinto-opas

Lisätietoa:

Harjoittelu

Kielten ja viestinnän opiskelu TAMKissa

Opinnäytetyö

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 5.1.2023