Henkilöprofiili

Johanna Nurmi

tutkijatohtori
Sub unit: Terveystieteet |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Työtehtävät

Työskentelen tutkijatohtorina ruokaa ja terveyttä koskevia julkisia kiistoja tutkivassa hankkeessa, joka on osa Suomen Akatemian Media ja yhteiskunta -ohjelman rahoittamaa Mediating Expertise (MEX) -konsortiota. 

Lisäksi johdan Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa Terveys, tieto ja asiantuntijuus -hanketta yhdessä Pia Vuolannon kanssa, sekä teen yhteistyötä Koneen säätiön rahoittaman Microbial Lives -hankkeen kanssa. 

Keväällä 2020 opetan Terveys ja yhteiskuntapolitiikka -kurssilla.

Osaamisalueiden kuvaus

Väitöskirjassani (2014) tarkastelin koulusurmia kokeneiden yhteisöjen toipumista kriisityön, muistamisen ja eteenpäin siirtymisen ristiaallokossa. Väitöskirjani pohjalta olen julkaissut Routledgen kustantaman teoksen Shared Experiences of Mass Shootings (2017)

Väittelyn jälkeen olen siirtynyt tekemään terveyssosiologian alan tutkimusta, liittyen erityisesti rokotekriittisyyteen, täydentävien ja vaihtoehtohoitojen käyttöön sekä ruokaan. Tämänhetkinen tutkimukseni käsittelee terveyteen liittyvää asiantuntijuutta ja sen kiistämistä liittyen erityisesti rokotteisiin, vaihtoehtohoitoihin, ruokaan ja mikrobeihin.

Ruoka
MEX-konsortioon liittyvässä osahankkeessa tarkastelemme ruokaan ja ravitsemukseen liittyvän asiantuntijuuden haastamista julkisessa keskustelussa. Hankkeessa analysoimme erityisesti niin sanottujen välittäjäasiantuntijoiden roolia terveelliseen ravintoon liittyvissä kiistoissa, sekä keskustelujen liikkumista perinteisen uutismedian ja sosiaalisen median kentillä. 

Rokottaminen
Tarkastelen rokottamisen kyseenalaistamisen syitä ja rokotekriittisten suhdetta lääketieteen, terveydenhuollon ja terveysviranomaisten edustamaan asiantuntijatietoon. Analysoin myös neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa käytäviä neuvotteluja ja kiistoja rokottamiseen liittyen. Tutkin rokottamiseen liittyvää kyseenalaistamista myös terveydenhuollon hoitohenkilökunnan keskuudessa.

Vaihtoehtohoidot
Terveys, tieto ja asiantuntijuus -hankkeen puitteissa analysoimme rokotteiden lisäksi myös vaihtoehtohoitoihin liittyvää koululääketieteen kritiikkiä niin kansalaisten kuin terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa 1900-luvun alusta nykypäivään. Hankkeessa yhdistämme sosiologista ja historiallista tutkimusta, sillä pitkän aikavälin perspektiivistä katsottuna lääketiedekriittisyys ei ole hetkellinen, vaan syvälle moderniin yhteiskuntaan juurtunut ilmiö.

Mikrobit
Olen kiinnostunut tarkastelemaan myös sitä, miten vaihtoehtoisia terveydenedistämiskeinoja käyttävät maallikot soveltavat uusinta mikrobiologista tutkimusta pyrkiessään optimoimaan ”luonnollista” vastustuskykyä ja terveyttä – myös tässä ilmiössä ruoka ja ravitsemus ovat usein keskeisessä roolissa. Microbial Lives -hankkeessa tarkastelemme ihmisten ja mikrobien välisiä suhteita liittyen erilaisiin terveyskäytäntöihin kuten antibioottien käyttöön, rokotteisiin, ruokaan ja lasten saamiseen.