Henkilöprofiili

Hanna Ojala

yliopistonlehtori, sukupuolentutkimus
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Työtehtävät

Tutkimus:

MANage: Laadullinen seurantatutkimus miehistä, työelämän viimeisistä vuosista ja eläkkeelle siirtymisestä (2009-)

Hankkeessa tarkastellaan laadullisen pitkittäistutkimuksen keinoin vanhenemista, työelämän viimeisiä vuosia ja eläkkeelle siirtymistä miesten näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena on se, miten kulttuuriset miehisyyden ideaalit luovat mallit ja rajat sille, kuinka miehet kokevat oman vanhenemisensa ja yhteiskunnallisen asemansa muutoksen työntekijästä eläkeläiseksi, miten he tulkitsevat erilaisia vaivoja ja oireita suhteessa ikään ja vanhenemiseen, sekä millaisia seurauksia ruumiillisella vanhenemisella on miehille heidän arjessaan. Tarkastelun kohteena on lisäksi se, millaisin tavoin ikä järjestää miesten välisiä suhteita sekä miten miehen paikka perheessä ja työ- ja vapaa-ajan yhteisöissä muuttuu ikääntymisen myötä.

Teoreettisena kiinnostuksen kohteena hankkeessa on iän, sukupuolen ja yhteiskuntaluokan yhteenkietoutumisen prosessit. Kysymme muun muassa miten yhteiskuntaluokka eriyttää ikääntymisen kokemusta ja eläkkeelle siirtymisen prosesseja, miten työnjakoon liittyvät luokkakulttuurit näkyvät (mies)sukupolvien välisissä suhteissa sekä miten työväenluokkaiset ja keskiluokkaiset miehet suhtautuvat ikääntymisen vaikutusten hidastamiseen ja ulkonäköä korostavaan kulutuskulttuuriin (ns. anti-ageing).

Tutkimuksen aineisto koostuu yksilö- ja ryhmähaastatteluista, jotka toteutettiin vuonna 2010 ja 2011 tuolloin 50-55 -vuotiaiden työssä olevien ja 65-70 -vuotiaiden eläkkeelle siirtyneiden diplomi-insinöörien ja metallimiesten kanssa. Seurantahaastattelut suoritettiin vuonna 2017.

Projektin vastuullisina tutkijoina toimivat yliopistonlehtori, KT, dos. Hanna Ojala ja apulaisprofessori, FT, dos. Ilkka Pietilä (Helsingin yliopisto / sosiaaligerontologia).

Psykososiaalinen syöpätutkimus (ks. tarkemmat tiedot linkistä projektit-otsikon alta)

Opetus:

Lukuvuonna 2020-2021 kontaktiopetuksena: SUTS05 Feministinen metodologia (periodi II), SUTS03 Tasa-arvo työnä (periodeilla III-IV), YKTA06 Kandiseminaari (periodeilla III-IV), GEN7 Master’s thesis seminar (periods I-IV)

Tentaattorina ja esseen vastaanottajana jaksoilla: YKT09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset, YKT09.5 Miehet ja maskuliinisuudet, SUTS03 Tasa-arvo työnä, SUTS05 Feministinen metodologia

Sukupuolentutkimuksen valtakunnallisen verkosto HILMAn yhteyshenkilö. HILMA-verkosto järjestää sukupuolentutkimuksen verkkokursseja, joita Tampereen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa ja hyväksilukea osaksi sukupuolentutkimuksen opintoja. Katso Hilman ajankohtainen opetustarjonta ja ilmoittautumisajat täältä https://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/ 

Osaamisalueiden kuvaus

Sukupuolistunut ikääntyminen (erityisesti miesten ikääntyminen); miehet ja maskuliinisuudet; toimijuus; intersektionaalisuus (sukupuoli, ikä ja yhteiskuntaluokka); eturauhassyövän psykososiaaliset ulottuvuudet; laadullinen tutkimus (erityisesti etnografia ja haastattelu); feministinen pedagogiikka