Väitös

Väitös: Sosiaalinen media tehostaa innovointia ja arvonluontia edistävää yhteistyötä

Sanna Ketonen-Oksi
Filosofian maisteri Sanna Ketonen-Oksi tutki väitöskirjassaan sosiaalisen median roolia suhteessa siihen, kuinka erilaisia toimijoita, kuten yrityksiä, julkishallintoa tai tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, yhteen kokoavat vuorovai¬kutus¬verkostot kehittyvät.

Sanna Ketonen-Oksin mukaan sosiaalinen media edistää merkittävällä tavalla uusien ja aiempaa yhteisöllisempien toimintamallien käyttöönottoa osana yritysten arvonluonnin ja innovoinnin prosesseja.

– Toisaalta tutkimuksessa näkyi myös, miten rajallisesti me vielä ymmärrämme sitä, kuinka sosiaalinen media ja ylipäätään uudet teknologiat voivat vaikuttaa toimintaympäristöihimme, toimintatapoihimme ja jopa ajatteluumme, Ketonen-Oksi kertoo.

Modernit liiketoimintaympäristöt muuttuvat nopealla tahdilla yhä dynaamisemmiksi ja monimutkaisemmiksi. Myös pärjätäkseen kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa yritysten on kyettävä jatkuvaan uudistumiseen – joko tulevaisuuden toimintaympäristömuutoksiin sopeutuen tai niitä ohjaten.

Ketonen-Oksin tutkimuksessa oli keskeisessä asemassa vuorovaikutusverkostojen eli ekosysteemien kehittyminen, jonka arvioidaan olevan ensiarvoisen tärkeää niin yritysten kuin koko suomalaisen elinkeinoelämänkin kilpailukyvylle. Hän kehitti työssään viisivaiheisen prosessikuvauksen siitä, kuinka näitä uudenlaisia yhteistyöhön kannustavia toimintamalleja on mahdollista kehittää joko yksittäisten yritysten sisällä tai erilaisista toimijoista muodostuvissa vuorovaikutusverkostoissa.

– Kykymme toimia ekosysteemeissä on vasta hiljalleen muotoutumassa. Ekosysteemin kehittyminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista yhteistyöhön. Mukana olevien toimijoiden on uskallettava haastaa omaa ajatteluaan ja toimintamallejaan, Sanna Ketonen-Oksi sanoo.

Väitöskirja rakentuu viidestä osatutkimuksesta: kolmesta empiirisestä tapaustutkimuksesta, yhdestä teoreettisesta kirjallisuuskatsauksesta sekä yhdestä konseptuaalisesta eli käsitteellisestä tutkimuksesta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on palveluperustainen logiikka (engl. service-dominant logic).

Sanna Ketonen-Oksi toimii tällä hetkellä tutkijana ja tulevaisuusasiantuntijana strategioiden luomiseen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen sekä liiketoiminnan transformaatioihin erikoistuneessa konsultointi- ja valmennusalan yrityksessä Espoossa. Hän asuu Turussa.

Filosofian maisteri Sanna Ketonen-Oksin tietojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja The Role of Social Media in Value Cocreation and Innovation in Service Ecosystems tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa perjantaina 14.6.2019 kello 12.00 Kampusareenan Kampusklubilla (Korkeakoulunkatu 7, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Pauliina Ulkuniemi Oulun yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Nina Helander tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1108-7