Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston tilinpäätös 2020: Pandemiavuosi oli tutkimuksen, koulutuksen ja vaikuttavuuden osalta tuloksellinen, mutta talouden alijäämä kasvoi

Julkaistu 1.6.2021
Tampereen yliopisto
Kampuskuva
Vuosi 2020 oli uuden monialaisen Tampereen yliopiston toinen toimintavuosi. Vaikka pandemiarajoitukset vaikuttivat maaliskuusta alkaen kaikkiin yliopiston toimintoihin, vuosi oli yliopistolle tuloksellinen. Kansainvälisen kilpailun kautta hankitun tutkimusrahoituksen määrä kasvoi, tieteellisten julkaisujen laatutaso nousi, valmistuneiden määrä kasvoi lähes kaikilla koulutusaloilla ja tutkintokoulutukseen hakeneiden määrä nousi selvästi edellisvuodesta. Yliopisto toi yhteiskunnan eri sektoreille tutkittuun tietoon perustuvaa asiantuntemusta ja vahvisti tärkeitä kumppanuuksiaan. Taloudellisesti yliopiston tulos kuitenkin jäi varsinaisen toiminnan osalta tappiolliseksi. Varsinaisen toiminnan ennakoitua suurempaan alijäämään vaikuttivat erityisesti kilpaillun tutkimusrahoituksen käytön viivästyminen pandemiarajoitusten takia sekä yliopistofuusioon liittyneet kehittämispanostukset.

Vuoden 2020 alussa vahvistettiin Tampereen yliopiston vuoteen 2030 ulottuva strategia. Strategian mukaan uusi monialainen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Yhdessä kumppaniensa kanssa yliopisto luo ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopiston toiminnan tarkoitus on rakentaa yhdessä kestävää maailmaa.

Vuotta 2020 leimasi Covid-19-pandemia. Maaliskuussa voimaan tulleet pandemiarajoitukset hankaloittivat erityisesti kokeellista tutkimusta, kansainvälisiä rekrytointeja ja liikkuvuutta sekä konferenssi- ja tapahtumatoimintaa. Pitkittynyt etätyöskentely ja -opiskelu haastoivat myös sekä henkilöstön että opiskelijoiden jaksamista. Yhteisön hyvinvointia tuettiin laajoin toimin.

Tutkimuksessa kansainvälisen kilpailun kautta hankitun rahoituksen määrä ja käyttö kasvoivat edellisvuodesta strategian mukaisesti. Suomen Akatemian rahoitusta saatiin kaikista toimikunnista ja strategisen tutkimuksen neuvostosta. Uusia rahoituksia saatiin mm. koronapandemiaan liittyvään tutkimukseen ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen. Tieteellisten julkaisujen laatutaso nousi ja yhä suurempi osa julkaisuista on avoimesti saatavissa. Pandemiarajoitusten takia kilpaillun tutkimusrahoituksen käyttö kokonaisuudessaan laski edellisvuodesta. Useat rahoittajat myönsivät jatkoaikoja projektien toteuttamiseen.

Vuonna 2020 Tampereen yliopistossa suoritettiin kaikkiaan 4 289 tutkintoa kymmeneltä koulutusalalta. Ylempiä korkeakoulututkintoja niistä oli 2 237 ja tieteellisiä jatkotutkintoja 192. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita valmistui eniten tekniikan aloilta (711) ja yhteiskunnallisilta aloilta (494). Lääketieteen sekä terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneiden määrä oli yhteensä 176. Koulutuksen vaikuttavuuden laajuutta ja yliopiston monialaisuutta osoitti se, että useilla muillakin aloilla ylempien korkeakoulututkintojen määrä oli tasoa 100–200. Ylempien korkeakoulututkintojen yhteismäärä kasvoi edellisvuosista.

Koulutuksen vetovoimasta kertoo, että tutkintokoulutukseen hakeneiden ensisijaisten hakijoiden määrä nousi edellisvuodesta yli tuhannella. Englanninkielisiin koulutuksiin hakeneiden määrää nosti merkittävästi uusi monitieteinen, kolmen tiedekunnan yhteinen kestävän kaupunkikehityksen tutkinto-ohjelma Sustainable Urban Development.

Vuonna 2020 yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu solmivat kumppanuussopimukset Tampereen kaupungin ja Ylen kanssa. Yliopisto vahvisti kumppanuuksia myös useiden yritysten kanssa. Työelämäyhteistyön vahvistamista tuki yliopiston työelämäyhteyksien neuvottelukunnan toiminta.

Yliopiston toimijat toivat yhteiskunnan eri sektorien päätöksenteon valmisteluun tutkittuun tietoon perustuvaa asiantuntemusta muun muassa lausuntojen, valiokuntakuulemisten ja työryhmäjäsenyyksien kautta. Asiantuntijat kaikilta yliopiston profiilialueilta esiintyivät myös aktiivisesti kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa.

Pandemiarajoitukset ja yliopistofuusioon liittyvä kehittäminen kuormittivat taloutta

Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen 21.5.2021.

Yliopiston varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2020 yhteensä 315 milj. euroa. Valtionrahoitusta yliopisto sai 193 milj. euroa. Merkittäviä ulkoisen rahoituksen lähteitä olivat Suomen Akatemia (36,4 milj. euroa) sekä EU ja Business Finland (molemmat 11,4 milj. euroa). Liiketoiminnan tuotot olivat 19,8 milj. euroa.

Varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2020 olivat 331 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kuluerät olivat henkilöstökulut (215 milj. euroa) ja vuokrat (39,7 milj. euroa).

Vuonna 2020 taloutta kuormittivat erityisesti kilpaillun tutkimusrahoituksen käytön viivästyminen pandemiarajoitusten takia sekä yliopistofuusioon liittyneet kehittämispanostukset. Varsinaisen toiminnan tappioksi muodostui 16,1 milj. euroa. Alijäämä oli ennakoitua suurempi. Sijoitustoiminnan tuottojen ja tilinpäätössiirtojen vaikutuksesta tilikauden 2020 kokonaistulos oli kuitenkin 5,5 milj. euroa voitollinen.

Lähivuosien painopisteenä ydintoimintojen vahvistaminen

- Tampereen yliopiston edellytykset kehittyä tieteellisessä tutkimuksessa, koulutuksessa ja niihin perustuvassa yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja vaikuttavuudessa ovat hyvät. Arvioimme, että koronapandemian aiheuttama viive kansainvälistymisessä ja kokeellisen tutkimuksen kehittymisessä korjaantuu, kun yhteiskunnan toiminnot normalisoituvat, sanoo rehtori Mari Walls.

Walls toteaa, että varsinaisen toiminnan alijäämäisyys, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmalliin tehdyt muutokset uudelle sopimuskaudelle 2021–2024 ja Suomen julkisen talouden haasteet tulevat edellyttämään yliopistolta selkeitä strategisia valintoja, toimenpiteiden vaikuttavuutta ja vaikutusten seurantaa.

- Strategiamme mukaisesti lähtökohtanamme on ydintoimintojen – tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen – vahvistaminen.  Sen mahdollistamiseksi on tärkeä edistää tilakehitystä kampuskehitysstrategiamme mukaisesti, uudistaa palvelutoimintoja sekä realisoida fuusion synergiahyödyt täysmääräisesti, Walls listaa.

- Muuttuneessa toimintaympäristössä ulkoisen rahoituksen ja sen laadun merkitys kasvavat. Vahvan tulevaisuuden rakentamiseksi on myös tärkeää suunnata sijoitusvarallisuuden tuottojen painopiste uusiin tutkimusavauksiin ja osaamiseen sekä tutkimus- ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.

 

Lue lisää: Katsaus Tampereen yliopiston toiminnasta 2020 

Vuosikatsaus kertoo Tampereen yliopiston tutkimuksesta, koulutuksesta, yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, kestävän kehityksen työstä sekä seitsemän tiedekunnan ja kahden koordinoimamme yliopistokeskuksen toiminnasta vuonna 2020.