Väitös

Salma El Amin: Vanhempien tupakointi avaintekijä nuorten tupakoinnin aloittamisessa

Salma El Amin
Lääketieteen lisensiaatti Salma El Amin tutkii väitöskirjassaan tekijöitä, jotka vaikuttivat nuorten ja yliopisto-opiskelijoiden tupakkatuotteiden käyttöön Suomessa ja Sudanissa eri ajankohtina. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vanhempien tupakointi on avaintekijä nuorten tupakoinnin aloittamisessa ja että tupakoinnin todennäköisyys kasvaa, jos molemmat vanhemmat tupakoivat.

Tutkimuksen kohteena oli viisi eri tupakkatuotetta. Tupakkatuotteiden käyttöön vaikuttavina tekijöinä tarkasteltiin perhetekijöitä, yhteisön normeja, fyysistä ja sosiaalista ympäristöä sekä poliittisia toimia. Näihin kuuluivat mm. asenteet, uskomukset ja käyttäytyminen nuorten asuinympäristössä, yliopistoissa, koulussa ja asuntoloissa.

Näiden tekijöiden asettaminen yhteiseen viitekehykseen vahvisti tutkimuksen sanomaa tupakoinnin ehkäisystä käytävässä keskustelussa. Keskeisenä tavoitteena oli ymmärtää, mitkä tekijät ovat tärkeimpiä nuorten tupakoinnin aloittamisessa ja jatkamisessa. Väitöskirjatutkimuksen neljässä osajulkaisussa käytettiin kolmea eri kyselyaineistoa.

Tutkimuksen tuloksissa korostuu vanhempien, isovanhempien, ystävien ja opettajien tupakoinnin vaikutus nuorten tupakkatuotteiden käyttöön. Kysyttyjä tupakkatuotteita olivat savukkeet, nuuska, vesipiippu, sähkösavukkeet ja tombak (sudanilainen ei-poltettava tupakka). Tutkimus osoitti, että vanhempien tupakointi ja tombakin/nuuskan käyttö lisäsivät nuorten tupakointiriskiä ja erityisesti tupakoinnin aloittamisen riskiä sekä Sudanissa että Suomessa.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vanhempien tupakointi on avaintekijä nuorten tupakoinnin aloittamisessa ja että tupakoinnin todennäköisyys kasvaa, jos molemmat vanhemmat tupakoivat. Äidin vaikutus on kuitenkin isän vaikutusta suurempi. Lisäksi suomalaisten isovanhempien tupakoinnin todettiin lisäävän lastenlasten tupakointia ja muiden tupakkatuotteiden sekä sähkösavukkeiden käyttöä. Vaikutus oli sekä suora että epäsuora vanhempien tupakoinnin kautta.

Nuorten yliopisto-opiskelijoiden tupakointiriskiä lisäävänä tekijänä Sudanissa nousi esiin tupakoinnille altistuminen asuintoloissa sekä koulun tupakkapolitiikan vaikutukset. Tutkimustulokset osoittavat kouluympäristön, mukaan lukien opettajien tupakointi, olevan keskeinen nuorten tupakointiin vaikuttava tekijä sekä tupakoinnissa yleensä että erityisesti koulun alueella tapahtuvassa tupakoinnissa.

Tupakkatuotteiden käyttöön liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu on hyvin erilaista Sudanissa ja Suomessa, koska yhteiskunnat ovat kulttuurisesti ja taloudellisesti erilaisia ja myös käytetyt tupakkatuotteet ja tupakkaa koskeva lainsäädäntö eroavat. Eri alueiden ja yhteisöjen parissa ja jopa saman talouden sisällä näiden tekijöiden vaikutukset voivat vaihdella. Maiden erilaisuudesta huolimatta johtopäätös on, että tupakkatuotteiden käyttöön vaikuttavat tekijät ovat pääasiassa samoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kouluympäristö ja koulun heikko tupakkapolitiikka, asuinympäristön tupakoinnin yleisyys sekä vanhempien ja isovanhempien tupakkatuotteiden käyttö lisäsivät tupakoinnin aloittamisriskiä sekä sudanilaisilla että suomalaisilla nuorilla. Tutkimuksen tulokset tuottavat päätöksentekijöille ja terveyden ammattilaisille lisätietoa tehokkaampien ehkäisytoimien kehittämiseen erityisesti nuorille suunnattujen tupakkatuotteiden osalta.

Lääketieteen lisensiaatti Salma El Aminin terveystieteiden alaan kuuluva väitöskirja Use and Determinants of Various Types of Tobacco Products; Study Among Finnish and Sudanese Adolescents and Young Adults tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 7. toukokuuta klo 12.00 alkaen. Vastaväittäjänä toimii dosentti Tellervo Korhonen Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Arja Rimpelä yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1920-5


Kuva: Salma El Amin

 

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat