Väitös

Kaija Möttö: Vastuullisuus ja turvallisuus ovat kilpailukykyisen tavarankuljetustoiminnan edellytys

Kaija Möttö
”Vastuullisuus on taitolaji.” Näin toteavat tieliikenteen tavarankuljetustoimintaa harjoittavat HTL Kaija Mötön väitöskirjatutkimuksen kohdeyritykset. Vastuullisuuden keskeiset periaatteet ja toimintatavat sekä turvallisen toiminnan varmistaminen ovat perusedellytyksiä tieliikenteen tavarankuljetustoiminnalle.

Tutkimus osoittaa, että vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset ovat viime vuosien aikana lisääntyneet. Paineita tulee asiakkailta, lainsäätäjiltä sekä aiempaa enemmän myös omistajilta. Eri sidosryhmät haluavat, että yritys toimii vastuullisesti ja omaksuu vastuullisuuteen liittyviä asioita liiketoiminnassaan.

Yritysten odotetaan toimivan entistä selvemmin eettistä ja moraalista toimintaa noudattaen, jolloin liiketoiminta nojaa rehelliseen, läpinäkyvään, luotettavaan ja vuorovaikutteiseen toimintaan niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Vastuullisen toiminnan vähimmäistasona pidetään lakien ja säädösten noudattamista, mikä antaa yritykselle oikeuden toimia markkinoilla.

Yritysvastuu, yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys määritellään usein kolmeen eri elementtiin eli taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen. Vastuullisuudessa on kolme ajuria.

Niistä tärkein näyttää olevan arvot sekä teoria- että empirialähtöisesti arvioituina. Toisena ovat eri sidosryhmien odotukset ja vaatimukset sekä kilpailuedun luominen markkinoilla. Kolmantena ovat maine, luottamus ja työnantajakuva sekä eettiset ja moraaliset toimintatavat. Tutkimuksen kohdeyritysten näkemyksen mukaan taloudellinen vastuu ja kannattavuus luovat pohjan sosiaaliselle ja ympäristövastuulle. Käytännössä yrityksen vastuun määrittelevät sekä yritys että sen ulkopuoliset tahot.

Tutkimus osoittaa, että liikennesektori ei ole eturintamassa hyödyntämässä eri teknologioiden mahdollisuuksia, mutta teknologia tulee mullistamaan liikennesektoria vielä merkittävällä tavalla, koska se liittyy niin keskeisellä tavalla yhteiskunnan palveluihin ja toimintatapoihin. Digitalisaatio on myös turvallisuushaaste tieliikenteen tavarankuljetustoiminnassa ja sen verkostoissa.

Turvallisuustarkasteluun on yhä enemmän syytä liittää digitaalisen tiedonsiirtovalmiuden varmistaminen. Digitaidoista eniten merkitystään kasvattavat kommunikointitaidot ja tiedon arviointitaidot sekä teknologian luova käyttötaito. Näiden lisäksi osaamisen päivittäminen ja ylläpito ovat korostuneessa asemassa tämän päivän tavarankuljetustoiminnassa.

Tässä on merkittävä haaste kuljetusyrityksille, kuljettajille sekä julkisen sektorin toimijoille lainsäädännön, valvonnan ja ohjaustoimien näkökulmasta. Kuljettajan osaamisen laajentaminen tarkoittaa muun muassa ajoneuvojen turvajärjestelmien ja teknologisten välineiden hallintaa, ja tällä alueella kehitys etenee jatkuvasti.

Turvallisuus toteutuu näkyvinä käytännön toimina. Erityisesti tieliikenteen kuljetustoiminnassa tulee ottaa huomioon koko toimitusketjukokonaisuuteen liittyvät vaaratekijät, mutta myös vaarojen havainnointia rajoittavat tekijät, jotka ovat usein ennalta arvaamattomia.  Turvallisuus ja vastuullisuus yhdessä sanelevat reunaehdot kuljetusyrityksen toiminnalle. Ne tukevat tieliikenteen kuljetusyritysten toimintatapoja ja rutiineja, jotka lisäävät yrityksen luotettavuutta ja mainetta myös yrityksestä ulospäin.

Toisaalta toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset puolestaan muokkaavat yrityksen toimintaa. Kestävät tulevaisuuden ratkaisut, liittyvätpä ne sitten talouteen, ympäristöön tai sosiaalisesti vastuullisiin ja turvallisiin asioihin, ovat niitä, joista tulee kantaa huolta nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullisuus ja turvallisuus toimivat ajureina näiden toimien toteuttamisessa.

— Väitän, että kuljetustoiminnan vastuullisuus ei voi olla vakio, vaan se moninkertaistuu jakamalla sitä eri sidosryhmien kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutteisessa toiminnassa, Möttö sanoo.

Hallintotieteiden lisensiaatti Kaija Mötön hallintotieteiden alaan kuuluva väitöskirja Vastuullisuus tieliikenteen tavarankuljetustoiminnassa tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 21.5.2021 kello 12 alkaen. Väitöstilaisuus järjestetään Pinni B -rakennuksen auditoriossa B1096, Kanslerinrinne 1. Vastaväittäjänä toimii dosentti Jari Kaivo-oja Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Jari Stenvall Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1918-2


Kuva: Foto-Galleria, Anita Salo

 

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat