Väitös

Jonna Hjelt: Suurten yritysten T&K-yksiköt luovat kasvua ja turvaavat jatkuvuuden systeemisen vuorovaikutuksen keinoin

Jonna Hjelt
Suomen kansantalous nojaa edelleen vahvasti suurten yritysten suoritus- ja kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla, vaikka pienistä ja keskisuurista (pk) yrityksistä on toivottu uuden kasvun tuottajia ja hyvinvoinnin pelastajia. HM Jonna Hjeltin väitöstutkimuksen mukaan suurten yritysten tutkimus- ja kehitysyksiköt (T&K) ovat keskeisessä asemassa turvaamassa uudistumista ja jatkuvuutta nopeasti muuttuvassa kilpailuympäristössä. T&K-yksiköt vastaavat osaltaan yritysten innovatiivisuudesta.

Kansainvälisyyteen pyrkiviä pk-yrityksiä ei ole toivottavassa määrin vielä syntynyt.  Pk-yritykset ovat kuitenkin kyenneet paitsi tuottamaan kilpailupainetta suurille yrityksille, myös löytäneet paikkansa esimerkiksi suurten yritysten strategisina kumppaneina. Toisaalta suuret yritykset ovat toimineet usein myös kärkiyrityksinä pk-yritysten kansainvälistymisessä.

Kasvua tuottavat yritykset ovat tärkeitä kansantalouksille, sillä niiden avulla voidaan tuottaa vaihtelevat hyvinvointipalvelut, edistää kansalaisten vaurastumista ja tätä kautta elämäntapoihin liittyviä valintojen sekä vaihtoehtojen mahdollisuuksia.

— Onkin tärkeää ymmärtää, kuinka suurissa yrityksissä edistetään innovaatioita, joilla kasvua tuotetaan, ja tunnistaa esimerkiksi teknologisen kehityksen avaamat uudet mahdollisuudet, Hjelt sanoo.

Teknologiset kehitysaskeleet ovat historiallisesti olleet merkittävimmän kasvun taustalla. Parhaillaan olemme keskellä teknologista murrosta, jossa yhteiskunta laajasti digitalisoituu. Tämä kehitys avaa mahdollisuuksia myös sosiaalisille innovaatioille, joiden avulla voimme muuttaa tapojamme toimia sekä olla vuorovaikutuksessa.

Yritykset ovat usein perustaneet tutkimus- ja kehitysyksiköitä luomaan ja edelleen kehittämään esimerkiksi yrityksen arvolupauksen teknologiaperustaa. Innovaatioiden edistämiseksi on tärkeää ymmärtää T&K-yksiköiden hyödyntämää systeemistä vuorovaikutusta keinona edistää yrityksen uudistumista ja jatkuvuutta sekä teknologisten että sosiaalisten innovaatioiden avulla. Kyse on T&K-yksiköiden kyvystä palvella yrityksen kannattavaa kasvua sekä mahdollisesti kestävää kilpailuetua kilpailuympäristössä.

Suomen suurten yritysten T&K-yksiköitä ei ole aiemmin tutkittu. Hjeltin tutkimus auttaa ymmärtämään T&K-yksiköiden hyödyntämiä systeemisen vuorovaikutuksen keinoja, joilla ne edistävät yrityksen strategiaa.  

Hjeltin tutkimus toi esiin, että systeemisen vuorovaikutuksen keinot voidaan ilmaista viiden ulottuvuuden avulla, joissa on kyse kyvystä hyödyntää 1) strategista ajattelua, 2) moniäänisyyttä, 3) tiedon rakenteita, 4) kehitystoimintaa ja 5) asiakasvuorovaikutusta. Ne pitävät sisällään T&K-yksiköiden hyödyntämät kannattavaa kasvua palvelevat osajärjestelmät, jotka ovat paitsi ristiriitaisia myös toisiaan tukevia suoria ja epäsuoria keinoja edistää yrityksen strategiaa.

Tulokset on tuotettu 23 suuren yrityksen 26 kehitysjohtajan haastatteluiden pohjalta.

— Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa on tuotu esiin keinot, joilla T&K-yksiköiden näkökulmasta yrityksiä voidaan uudistaa ja turvata niiden jatkuvuus suorien ja epäsuorien keinojen dialektisen prosessin avulla, Hjelt kertoo.

— Systeeminen vuorovaikutus vaihtelee ja sitä voidaan strategisesti edistää, kun tunnetaan sopivat suorat ja epäsuorat keinot.

HM Jonna Hjeltin hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja Tutkimus- ja kehitysyksiköiden suorat ja epäsuorat keinot suurten yritysten strategian edistämisessä: T&K-yksiköiden systeeminen vuorovaikutus tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 7.5.2021 klo 12 alkaen Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -salissa, Kanslerinrinne 1. Vastaväittäjänä toimii dosentti Mika Nieminen Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Kustoksena toimii emeritusprofessori Risto Harisalo.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1936-6

 

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat