Väitös

Iina Savolainen: Läheiset suhteet kavereihin voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta

Iina Savolainen
Iina Savolaisen väitöskirja selvittää sosiaalipsykologisten tekijöiden yhteyttä nuorten addiktiokäyttäytymiseen. Kaveriporukat ja yhteenkuuluvuus ikätovereihin ovat tärkeitä sosiaalisia tekijöitä nuorten kehityksessä ja käyttäytymisessä. Internet ja sosiaalinen media ovat muokanneet merkittävästi nykynuorten sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta. Väitöstutkimus osoittaa, että kaverisuhteet verkossa ovat riskitekijä nuorten rahapeliongelmille, mutta läheiset suhteet verkon ulkopuolisiin kavereihin suojaavat rahapeliongelmilta. Verkon ulkopuoliset kaverisuhteet puolestaan ovat riskitekijä nuorten liialliselle alkoholin käytölle etenkin Suomessa.

Riippuvuusongelmat eli addiktiot ovat yleisiä ja ilmiönä maailmanlaajuinen. Ymmärrys addiktioista on laajentunut viime vuosikymmenien aikana, mutta ne ovat silti yksi merkittävimmistä kansanterveydellisistä ongelmista. Addiktiot ja niistä koituvat haitat kuormittavat yksilöitä, heidän läheisiään ja yhteisöjään sekä yhteiskuntaa. Nuoret ja nuoret aikuiset kuuluvat addiktiokäyttäytymisen näkökulmasta riskiryhmään, ja nuoruudessa alkaneen addiktiokäyttäytymisen haittavaikutukset ovat kauaskantoisia.

Väitöskirjassaan Savolainen tarkastelee suomalaisten, yhdysvaltalaisten, korealaisten ja espanjalaisten nuorten ja nuorten aikuisten addiktiokäyttäytymisen muotoja erilaisten sosiaalisten tekijöiden perspektiivistä.

Tarkemmin kyselytutkimuksessa selvitettiin, kuinka kaverisuhteet, sosiaalinen tuki, mukautuminen ryhmän normiin ja yksinäisyys ovat yhteydessä addiktiokäyttäytymiseen. Tarkastellut addiktiokäyttäytymisen muodot olivat liiallinen alkoholin ja huumeiden käyttö, rahapeliongelmat ja pakonomainen internetin käyttö. Lisäksi kyselyn osana toteutettiin koeasetelma, jonka avulla kartoitettiin kuinka sosiaalisessa mediassa koetut tilanteet ja niiden yhteydessä ilmenevät ryhmäprosessit vaikututtavat nuorten asenteisiin ja toimintaan.

Addiktiot mielletään usein yksilön ongelmana, jolloin sosiaalisten tekijöiden rooli ja merkitys jäävät vähemmälle huomiolle. Yksilöt ovat kuitenkin osa suurempaa sosiaalista kokonaisuutta ja yhteiskuntaa. Nämä sosiaaliset yhteydet tai vaihtoehtoisesti merkityksellisten sosiaalisten suhteiden puute, vaikuttavat yksilöiden ajatuksiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Ihmiset tekevät usein omaan käyttäytymiseensä liittyviä valintoja ottamalla mallia muilta tai hakeutumalla samanmielisten seuraan.

- Voidaan siis ajatella, että myöskään addiktiot eivät kehity itsekseen yksilössä, vaan taustalla on aina myös sosiaalisia vaikuttajia, Savolainen sanoo.

Erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille vertaissuhteet ja kuuluminen kaveriporukkaan ovat tärkeitä sosiaalisia prosesseja. Nuoruus on kehitykselle herkkää aikaa, jota kuvastaa kasvava itsenäistyminen ja irrottautuminen perheyhteisöstä. Tällöin yksilöt myös etsivät identiteettiään. Kaverisuhteilla on tärkeä rooli nuorten sosiaalisen identiteetin kehittymisessä. Vertaisryhmistä saadaan usein tukea omille näkemyksille ja ajatuksille, mutta ne toimivat myös pohjina uusille ideoille ja toisaalta antavat malleja normatiivisesta käyttäytymisestä.

Internet ja sosiaalinen media näyttelevät nykyisin suurta roolia nuorten elämässä ja identiteettivalinnoissa. Väitöstutkimus huomioi nykynuorten modernin ja teknologiapainotteisen sosiaalisen kontekstin ottaessaan tarkasteltavaksi, kuinka nuorten sosiaaliset suhteet verkkoyhteisöissä ja sosiaalisessa mediassa sekä näiden ulkopuolella ovat kytköksissä addiktiokäyttäytymisen eri muotoihin.

Tulokset osoittavat, että kaverisuhteet ovat yhteydessä nuorten addiktiokäyttäytymiseen, mutta nämä yhteydet ovat erilaisia verkossa ja sen ulkopuolella. Tutkimuksen mukaan läheiset suhteet verkon ulkopuolisiin kavereihin ovat yhteydessä liialliseen alkoholikäyttöön suomalaisnuorilla, mikä kertoo myös alkoholin roolista suomalaisessa kulttuurissa. Sen sijaan huumeiden käyttö, rahapeliongelmat ja pakonomainen internetin käyttö ovat yhteydessä heikkoihin kaverisuhteisiin. Verkkoyhteisöt näyttäytyvät tutkimuksessa riskinä rahapeliongelmille, etenkin yhdysvaltalaisille nuorille.

Tutkimuksessa tuli myös ilmi, että internet-sisällöt vaikuttavat nuoriin Suomessa, Yhdysvalloissa ja Espanjassa. Etenkin rahapeliongelmaiset mukautuvat internetissä näkemiinsä rahapelinormeihin. Kansainvälisessä vertailussa korealaiset nuoret mukautuivat rahapelinormiin vain, jos he kokivat sen edustavan oman vertaisryhmän näkemystä. Tämä havainto heijastaa todennäköisesti korealaisen yhteiskunnan yhteisöllisyyttä.

Yksinäisten nuorten havaittiin olevan todennäköisimpiä pakonomaisia internetin käyttäjiä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Koreassa. Nuorten yksinäisyyden kokemuksiin tulisi siis kiinnittää huomiota addiktioiden yhteydessä. On mahdollista, että yksinäiset nuoret käyttävät internettiä korvaamaan puutteellisia sosiaalisia suhteita. Toisaalta liiallinen internetin käyttö voi myös eristää nuoria, etenkin kasvokkaisesta kanssakäymisestä.

M.Sc (Psychology) Iina Savolaisen sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja Addiction by Identification: A social psychological perspective on youth addictive behaviors tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 27.11.2020 kello 12:00. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Eilin Erevik Bergenin yliopistosta. Kustoksena toimii sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuus toteutetaan virtuaalisesti ja sitä voi seurata vain etäyhteydellä, Zoom meeting ID 687 3019 7933

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1718-8

Kuva: Alejandro Ramirez Lemus