Väitös

Hinnat vai määrät?

Tohtori
KTM Harri Nikulan väitöskirja on teoreettinen tutkimus päästövähennystavoitteiden asettamisesta ja päästövähennyskeinojen valinnasta. Siinä tutkitaan erityisesti valintaa markkinaperusteisten menetelmien välillä eli valintaa ympäristöveron ja kaupattavien päästölupien välillä. Kirjallisuudessa huomio kiinnittyy yleensä saastuttamisen yksikköhintaan, mutta väitöskirjassa keskitytään saastuttamisen aikaansaamiin maksuihin.

EU:n päästökauppajärjestelmä on tunnettu esimerkki markkinaperusteisesta ohjausjärjestelmästä. Järjestelmässä julkinen valta ohjaa saastuttavia yrityksiä veloittamalla niitä ympäristöresurssin käytöstä. Ympäristöverotuksen veroaste tai kaupattavien päästölupien lupahinta toimivat saastuttamisen yksikköhintana. Huomionarvoista on, että markkinaperusteiset toteutukset aiheuttavat myös maksuvirtoja säänneltäviltä yrityksiltä julkiselle vallalle. Yritykset tilittävät verokertymänsä valtiolle tai maksavat päästöluvista huutokaupoissa. Väitöskirjassa tarkastellaankin näiden maksuvirtojen vaikutusta ympäristöpolitiikassa.

Maksuvirrat ovat tärkeitä, koska ne ohjaavat yrityksiä siirtymään kohti vihreitä tuotantomuotoja. Väitöskirjassa osoitetaan, että maksuvirtojen manipuloinnilla on merkittävä vaikutus. Erityisesti yritysten subventoinnin osoitetaan aiheuttavan reaalisia vaikutuksia yhteiskunnan tuotantorakenteelle. Yksi keskeinen vaikutus on tuotannon tehoton allokoituminen yritysten kesken.

Väitöskirjassa tutkitaan subvention vaikutusta päästövähennystavoitteisiin ja päästövähennyskeinojen valintaan.

Väitöskirjan teoreettinen tutkimuskehikko on peräisin Martin Weitzmanilta vuodelta 1974. Weitzman kiinnittää huomiota määrä- ja hintaohjauksen samankaltaiseen luonteeseen päästöleikkausten ohjauksessa. Samalla hän osoittaa, että ohjausmuotojen välillä on eroja. Weitzmanin perimmäisin oivallus on, että epäsymmetrinen informaatio säätelijän ja säädeltävien välillä luo kustannuksia sääntelyyn ja nämä kustannukset riippuvat valitusta politiikan menetelmästä.

Tutkimus päivittää Weitzmanin valintamallia. Väitöskirjassa keskustellaan tekijöistä, jotka saavat aikaan yritysten subventointia ja julkisen vallan ohjauksen tehottomuutta (poliittinen ja tekninen tehottomuus). Lisäksi määritetään yritysten subventoinnin aikaansaamia ilmiöitä, jotka vaikuttavat valintaan määrä- ja hintaohjauksen välillä (lähtökohta-, hinta ja määräilmiö). Väitöskirjassa myös osoitetaan, että näiden ilmiöiden yhteisvaikutus riippuu politiikka- ja toimialakohtaisista tekijöistä.

Tamperelainen Harri Nikula työskentelee Tampereen yliopistossa taloustieteen yliopisto-opettajana.

KTM Harri Nikulan väitöskirja Subsidized Prices vs. Subsidized Quantities – Choosing Simple Instruments in Challenging Policy Regimes tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 25.10.2019 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -salissa, Kanslerinrinne 1. Vastaväittäjänä toimii dosentti Jari Kaivo-oja Turun yliopistosta ja kustoksena Hannu Laurila Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1278-7