Väitös

Elina Tolvanen: Potilaan pärjäämisen tunnetta mittaava PEI-mittari soveltuu käytettäväksi suomalaisessa perusterveydenhuollossa

Elina Tolvanen
Potilaan pärjäämisen tunne (patient enablement) on terveydenhuollon laatua ilmaiseva käsite. Sitä mittaamaan on kehitetty kuuden kysymyksen PEI-mittari (Patient Enablement Instrument). PEI-mittaria on käytetty ja tutkittu monissa maissa, mutta Suomesta tutkimustietoa on vähän. Myöskään kansainvälistä vertailua ei ole juurikaan ennen tehty. LL Elina Tolvanen osoitti väitöskirjassaan, että PEI-mittari toimii myös suomalaisessa perusterveydenhuollossa ja että kulttuuriset ulottuvuudet selittävät suuren osan maiden välisestä vaihtelusta potilaan pärjäämisen tunteessa.

Elina Tolvanen käytti väitöstutkimuksessaan kahta eri havaintoaineistoa. Potilaan pärjäämisen tunne Pirkanmaalla -tutkimus toteutettiin kolmessa pirkanmaalaisessa terveyskeskuksessa keväällä 2017. Sen perusteella PEI-mittarin osuvuus ja luotettavuus suomalaisessa terveyskeskusympäristössä ovat varsin hyvät. Tulokset viittaavat myös siihen, että potilaan pärjäämisen tunnetta voidaan mitata luotettavasti käyttäen vain yhtä mittarin kysymystä kuuden sijaan.

– Kysymys siitä, tunteeko potilas tämän vastaanottokäynnin jälkeen kykenevänsä tulemaan toimeen sairautensa kanssa, korreloi hyvin koko PEI-mittarin kanssa. Kysymyksellä oli myös hyvä negatiivinen ennustearvo eli se pystyi tunnistamaan potilaat, joilla pärjäämisen tunne jäi matalaksi, Elina Tolvanen kertoo.

– Tämä yhden kysymyksen mittari soveltuisi hyvin kiireiselle terveyskeskusvastaanotolle esimerkiksi potilastyytyväisyysmittarin oheen, Tolvanen pohtii.

Tolvasen toisena aineistona toimi kansainvälinen Quality and Costs of Primary Care in Europe (QUALICOPC) -tutkimusaineisto, joka kerättiin vuosina 2011–2013. Tässä tutkimuksessa käytetty data sisälsi vastauksia 7 210 yleislääkäriltä ja 61 458 potilaalta yhteensä 31 maasta. Potilaan pärjäämisen tunnetta mitattiin yhdellä PEI-mittarin pohjalta muokatulla kysymyksellä.

Kansainvälisen analyysin perusteella löytyi useita itsenäisiä muuttujia, joilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys potilaan pärjäämisen tunteeseen. Esimerkiksi parempi hoidon jatkuvuus ja potilaan positiivinen kokemus hoitoon osallistamisesta vähensivät ja puolestaan huonoksi koettu terveydentila ja potilaan asuminen maaseutuympäristössä lisäsivät todennäköisyyttä raportoida matalasta pärjäämisen tunteesta.

– Kuitenkin sillä, missä maassa potilas asui ja kenen lääkärin luona kävi, oli lopulta voimakkaampi yhteys pärjäämisen tunteeseen kuin yksittäisillä potilasmuuttujilla, Tolvanen kertoo.

Suuri osa maiden välisestä vaihtelusta potilaan raportoimassa pärjäämisen tunteessa selittyi kulttuurisilla tekijöillä. Sen sijaan esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmän erot eivät selittäneet maiden välistä vaihtelua.

Elina Tolvanen on yleislääketieteen erikoislääkäri ja työskentelee terveyskeskuslääkärinä Pirkkalan terveyskeskuksessa.

Lääketieteen lisensiaatti Elina Tolvasen yleislääketieteen alaan kuuluva väitöskirja Patient Enablement after a single GP consultation in primary health care - measurement validation for patient enablement in Finland tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja bioteknologian tiedekunnassa perjantaina 23.10.2020 klo 12 alkaen Arvo-rakennuksen luentosalissa F115, Arvo Ylpön katu 34, Tampere. Vastaväittäjänä toimii professori Markku Timonen Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori emerita Elise Kosunen Tampereen yliopiston lääketieteen ja bioteknologian tiedekunnasta.

Yleisö voi osallistua tilaisuuteen Zoom-etäyhteydellä (Meeting ID: 647 7061 8972).

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1705-8

Kuva: Harri Hinkka

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat