Nosto! Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan puolet suomalaisista kokee elämänlaatunsa hyväksi ja itsensä useimmiten onnelliseksi. Joka neljäs työikäinen arvioi työkykynsä kuitenkin heikentyneeksi ja yhtä suuri osuus epäilee, ettei jaksa työelämässä eläkeikään saakka.

Otettaessa huomioon, että erityisesti alimpaan tuloluokkaan kuuluvien elinajanodote ei ole merkittävästi korkeampi kuin vanhuuseläkkeen raja, työssä jaksamista edistävien toimien tulisi raportin johtopäätösten mukaan kohdistua yhteiskunnallisesti heikossa asemassa oleviin. Lisäksi työkyvyn arvioiden perusteella on havaittu alueellisia eroja, jotka liittyvät alueen elinvoimaisuuteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama valtakunnallinen tutkimus perustui 150 000 ihmisen otokseen.